بررسی تنوع­ گونه­ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان­گذران در تالاب مهارلو دراستان فارس

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه منابع طبیعی، ارسنجان، ایران

2 محیط زیست طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، شیراز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع گونه­ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان­گذران در تالاب مهارلوو بر اساس یک دوره 10 سالهاز سال 1380 (2002) لغایت 1389 (2011) انجام پذیرفته است. بر اساس یافته­های این پژوهش در طول دوره 10 ساله مورد مطالعه، تعداد 290554 پرنده آبزی مرکب از 65 گونه، 14 تیره و 6 راسته در تالاب مهارلو زمستان­گذرانی نموده­اند.در این مدت بیشترین تعداد پرندگان رمستان­گذران متعلق به گونه فلامینگوی بزرگ (Phoenicopterus ruber) با 50355 قطعه سرشماری شده بوده است.بر اساس نتایج این تحقیقدر بین تیره­های مهاجر زمستان­گذران بزرگترین و کوچکترینآن به ترتیب متعلق به تیره مرغابیان (Anatidae) و تیره گلاریولیان (Glareolidae) با 368/51 و 001/0 درصدفراوانی بوده است. در دوره 10 ساله مورد مطالعه سال 1382 (2004) با تعداد 56162 قطعه پرنده بیشترین و سال 1386 (2008) با تعداد 8866 قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده­اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه­ای سال 1381 (2003) با تعداد 37 گونه بیشترین و سال 1386 (2008) با تعداد 14 گونه کمترین غنا را شامل شده­اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان­گذران متعلق به تیره­های آبزی با 76/51 درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره­های کنارآبچر با 24/48 درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص­های تنوع­ و یکنواختی گونه­ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان­گذران در تالاب مهارلو مربوط به سال 1382 (2004) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال 1388 (2010)بوده است (05/0>P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Species Diversity of Migratory Wintering Waterfowl and Waders in Maharlu Wetland in Fars Province

چکیده [English]

This research presents data from a ten-year (2002-2011) monitoring of migratory wintering waterfowl and wader's fauna species diversity in Maharlu wetland. The results showed that during a 10 periods from 2002 to 2011, a total of 290554 wintering birds composed of 65 species from14 families and 6 orders of the bird’s fauna of Iran were observed in the Maharlu wetland. The most common species counted was the Greater Flamingo (Phoenicopterus ruber) with a total of 50355 individuals. The results indicated that among families of migratory wintering waterfowl and waders in Maharlu wetland the largest family was Anatidae with 51.638 percent abundance and the lowest was Glareolidae with 0.001 percent. In these periods of studying, year of 2004 with 56162 individuals has the highest population numbers and year of 2008 with 8866 individuals has the lowest. The highest and lowest species richness recording in years of 2003 and 2010 with 37 and 14 species respectively. The results showed that in this period waterfowl fauna with 51.76 percent and wader's fauna with 48.24 percent respectively has the highest and lowest abundances. According to the results of species diversity and evenness the year of 2004 has the highest biodiversity of migratory wintering waterfowl and wader's fauna in Maharlu wetland and year of 2010 has the lowest biodiversity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity
  • Waterfowl
  • Waders
  • Maharlu wetland
  • Fars