بررسیاثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول درموش­های سوری نر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، گروه زیست شناسی، قم، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

گونه­ های مختلف جنس درمنه به عنوان دارو در درمان برخی از بیماری ­ها در بررسی­ های فیزیولوژیک و فارماکولوژیک به کار می­ رود. با توجه به این­که گونه درمنه کوهی دارای مقادیر زیادی اسانس از گروه ترپنوئید خصوصاً لاکتون­ های سزکویی­ ترپن و کتون­ های مونوترپن با طیف وسیعی از فعالیت­ های بیولوژیک می­ باشد، می­تواند برخی از عملکردهای فیزیولوژیک بدن را تحت اثرقراردهد. در این تحقیق اثر عصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول (PTZ) مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از موش­های سوری نر نژاد NMRIبا وزن 28-22 گرم استفاده شد. حیوانات به سه گروه کنترل (دریافت­کننده سالین)، شم (دریافت­کننده سالین و کمک حلال تویین20 یک درصد) و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی شامل سه زیرگروه بود که موش­ها دوز­های 5،  25/6 و 5/7 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه را به همراه کمک حلال تویین 20 (1 درصد) و سالین دریافت کردند. روش القاء صرع به این ترتیب بود که 20 دقیقه پس از تزریق درون صفاقی مقادیر فوق، کلیه گروه­ها به میزان 80 میلی­گرم بر کیلوگرم پنتیلن تترازول نیز به همین روش دریافت کردند. نشانه­ های تشنجی طی مدت 20 دقیقه مورد ارزیابی قرارگرفتند. داده­ها توسط ANOVAیک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفتند. مقایسه آماری نشان داد که عصاره درمنه کوهی در دوز 5/7 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بطور معنی­ داری زمان لازم برای شروع مرحله 2 و 5 را با (05/0P ) تسریع کرد و در همین دوز امتیاز تشنجی را بطور معنی­داری در مقایسه با گروه شم (01/0P ) و گروه دریافت­کننده عصاره با دوز5 میلی­ گرم (05/0P ) افزایش داد. همچنین دوز­های 25/6 (05/0P ) و 5/7 (01/0P ) بطور معنی­داری ورود به مرحله 5 را افزایش دادند. از طرفی میزان مرگ و میر بطور وابسته به دوز افزایش پیدا کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره الکلی درمنه کوهی در فصل رویشی گیاه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول را بطور وابسته به دوزوزمان افزایش می­دهد. به نظر می­رسد وجود برخی مواد مثل سانتونین که جزو لاکتون­های سزکویی­ترپن می­باشد و یا وجود برخی مونوترپن­های کتونی مثل کامفور و سینئول با کاهش آزادی کاتکولامین­ها از طریق مهار غیررقابتی گیرنده­های استیل کولینی موجب این امر می­ شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Alcoholic Extract of Artemisia aucheri on Pentylenetetrazol-induced Seizure in Male Mice

چکیده [English]

Various species of the genus Artemisia are used as drugs in the treatment of some diseases and also in the physiological and pharmacological studies. Artemisia aucheri contains large amounts essence of terpenoids group, particularly "sesquiterpene lactones, ketones and monoterpene. These components have biological activities thus they can affect some physiological activites. In this study, the effect of alcoholic extract of Artemisia aucheri on pentylenetetrazole (PTZ) induced convulsions was investigated. In this research, N-MRI male mice with weighing (22-28 g) were used. The animals were divided into three groups: control group (saline), Sham group that received saline and Tween 20 (1%), and experimental groups that included three subgroups. In these subgroups, mice were injected 5, 6.25 and 7.5 mg/kg extract respectively. All drugs were injected intraperitoneally. After 20 minutes seizure was induced by pentylenetetrazole (80 mg/kg) and seizure symptoms were evaluated for 20 minutes. Data were analyzed by one- way ANOVA. Our results showed that Artemisia aucheri in 7.5 mg/kg dose decreased initiation time in the 2stage and 5 stage (pArtemisia aucheri increases PTZ induced convulsions in dose dependent manner. It seems that some substances such as sesquiterpene lactones or some monoterpene ketone such as camphor and cineole (through reducing catecholamines release by noncompetitive inhibition of nicotinic acetylcholine receptors) cause this situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seizure
  • PTZ
  • Artemisia Aucheri
  • Ach reseptor
  • Cineol
  • Santonin
  • camphor