تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس­پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم زیستی، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات باروری و ناباروری، دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

سیس­پلاتین،داروی ضدسرطان استکه درشیمی درمانی استفاده می شود،اثرات جانبی این داروشامل کاهش عملکردغدد ­جنسی­،آزواسپرمیوالیگواسپرمی است. خارخاسک گیاهی است که علاوه بر دارا بودن ترکیبات فراوان،عملکرد جنسی را زیاد میکند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیرحمایتی­عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیسپلاتین بر بافت بیضه در موش سوری است. در این مطالعه تجربی 30 موش سوری بالغ نر با وزن  25- 30 گرم به صورت تصادفی به پنج گروه شش­تایی تقسیم شد. گروه کنترل، نرمال سالین را دریافت و گروه تجربی1 سیس­پلاتین و سه گروه دیگر به ترتیب دوز ­5/5­ میلی­گرم بر کیلوگرم سیس­پلاتین همراه با دوزهای عصاره­ خارخاسک­100، 300 و 500 میلی­گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت چهار روز دریافت کردند. یک روز پس از آخرین تزریق، وزنموش، بیضه ­ها و هیستولوژی بافت بیضه­ هابررسی شد. داد­ه­ های به دست آمده بااستفاده ازنرم افزار SPSSو آزمون­هایone way-anova  ارزیابی شد. نتایج نشان دادکه سیسپلاتین به تنهایی موجب کاهش معنی داروزن بدن (05/0P)،کاهش وزن بیضه (001/0P )،کاهش قطر لوله ­های­سمینیفروس (05/0P ) و افزایش ­تعداد سلول­های چندهسته ای در لومن سمینیفروس (001/0P )و تعداد سلول­های واکوئله شده اپیتلیوم (01/0P ) نسبت به گروه کنترل شد.درگروه­ هایی که سیس­پلاتین به همراه عصاره خارخاسک داده شدوزن بدن، بیضه و تخریب بافت بیضه نسبت به گروه تجربی1 افزایش و تعداد سلول­های واکوئله شده و چندهسته ­ای کاهش یافته بود. نتایج تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سیتوتوکسیسیتی سیسپلاتین بر بافت بیضه را نشان می­دهد که احتمالاً مربوط به ترکیبات  آنتی­اکسیدانتی خارخاسک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Tribulus terrestris Hydroalcoholic Extract on Cisplatin- induced Cytotoxicity on Tissue Testis in Mice

چکیده [English]

 Cisplatin is an anti-cancer drug used in chemotherapy. One of the limiting side effects of cisplatin use is cytotoxicity and decrease in genital gland function, azoospermia and oligospermia. Tribulus terrestris has been used as an aphrodisiac.the present study amid to investigateprotective effect of T. terrestris hydroalcoholic extract on cisplatin- induced cytotoxicity on tissue testis in mice. In this experimental  study,thirty male adult mice with weight 25-30 g were randomaly into five groups of six each Control group reicived saline , first  experimental group  received cisplatin (5.5 mg/kg) and other  three experimental group ,that received different doses of hydroalcoholic extact of T. terrestris 100-300 and 500 (mg/kg/i.p) with cisplatin  resepctively.Day after the last injection, weights of body and  testis and testise tissue histology  were assessed. Data analysis was performed using SPSS and one-way ANOVA followed. The results showed that cisplatin  leaded to a reduction  significantly in the weights of body (PT. terrestris, the weights of body and testis, seminiferous tubular diameter were increased compared with cisplatin group and  the number of Multinucleated cells in the seminiferous lumen  and epithelium vacuolization  show decreased  compared cisplatin group. The result showed thatextract of T. terrestris could effect of protective on cisplatin- induced cytotoxicity on tissue testis that may be related to the presence of antioxidant­ components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cisplatin
  • Tribulus terrestris
  • Testis
  • Mice