مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، گرگان، ایران

چکیده

از آنجایی که مارمولک­ ها از بندپایان تغذیه می­ کنند یکی از فاکتورهای طبیعی کنترل کننده جمعیت بندپایان محسوب می­شوند. در نتیجه از لحاظ اکولوژیکی در هرم انرژی دارای ارزش بالایی هستند و با توجه به غنای فون و فلور شهرستان طبس و از آنجایی که این شهرستان و منطقه مورد مطالعات دقیق بیوسیستماتیکی قرار نگرفته، این تحقیق طی سال­های 90-1389 جهت شناسایی فون مارمولک­های این شهرستان انجام شد که جمع­آوری نمونه­ ها در طی بهار، تابستان، پاییز و اواخر زمستان صورت گرفت. در طی این تحقیق 84 نمونه جمع­آوری و بر اساس ویژگی ­های مورفولوژیک، مورفومتریک و مریستیک مطالعه گردیدند. نتایج نشان داد که مارمولک های جمع آوری شده متعلق به 5 خانواده AgamidaeGekkonidaeLacertidae Uromastycidae Varanidae  است و شامل 10 جنس و 14 گونه می­باشد. خانواده­ های Agamidae Gekkonidae  وLacertidae  دارای بیشترین فراوانی و جنس Eremiasدارای بیشترین تنوع گونه­ای می­باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Lizards Fauna of Tabas in Yazd Province

چکیده [English]

Since lizards are considered as one of natural factors in controlling the arthropods population. Consequently, they have a high ecological value in energy pyramid. Due to the richness of Tabas regarding fauna and flora and because no one has done biosystematic studies in this region, the present study investigated the lizard fauna of the city during 2000-2001. Sample collection was done during spring, summer, fall and late winter. 84 samples were collected and identified based on morphological, morphometric and meristical characteristics. According to the results the lizards belonged to five families: Agamidae, Gekkonidae, Lacertidae, Uromastycidae and varanidae which include 10 genera and 14 species. Agamidae, Gekkonidae and lacertidae families have the highest frequency and Eremias genre has the highest species diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fauna
  • Tabas
  • Varanidae
  • Uromastycidae
  • Agamidae
  • Gekkonidae
  • Lacertidae