بررسی و مقایسه تجمع آرسنیک، سرب و روی در عضله میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) و میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) پرورشی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اهواز، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، روی و آرسنیک در عضله دو گونه میگویوانامی (Litopenaeus vannamei) و میگوی هندی (Fenneropenaeus indicus)در سال 1389 انجام گرفت. در این تحقیق 3 کیلوگرم نمونه میگوی وانامی از مجتمع پرورش میگوی چوئبده (آبادان) و 3 کیلوگرم میگوی سفید هندی از بندر کلاهی استان هرمزگان تهیه شد. سنجش فلزات در عضله نمونه­ ها، از روش هضم مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به روش جذب اتمی به کمک دستگاهPerkin Elmer 4100صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده­ ها به کمک نرم­ افزار SPSS 17و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد. بالاترین غلظت فلزات سنگین مربوط به روی در عضله میگوی هندی به میزان 4/0± 16/15 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن تر بود. همچنین پایین ترین غلظت فلزات سنگین مربوط به آرسنیک در عضله میگوی وانامی به میزان 004/0± 087/0 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن تر بود. غلظت سرب و روی در عضله میگوی وانامی و میگوی سفید هندی اختلاف معنی­داری داشت (05/0P )، اما در میزان آرسنیک اختلاف معنی ­داری مشاهده نشد (05/0 P) در این تحقیق میزان سرب، روی و آرسنیک در مقایسه با آستانه مجاز استانداردهای جهانی پایین ­تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study and Comparison of As, Pb and Zn Heavy Metals in Muscle ofWhite leg Shrimp (Litopenaeus vannamei)andIndian Prawn(Fenneropenaeus indicus

چکیده [English]

This study was done in order to determination of concentration of Lead, Zinc and Arsenic heavy metalsin the muscle of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) and Indian prawn(Fenneropenaeus indicus), in 2011. In this study, 36 samples of Litopenaeus vannamei and Fenneropenaeus indicus were collected from the shrimp culture of Choebdeh from Abadan. Metals were extracted from the tissues using dry digestion method and concentration of the heavy metals was measured by Atomic Absorption Spectrophotometer Perkin Elmer 4100. Data were analyzed with SPSS17 software in terms of oneaway (ANOVA). The highest concentration of heavy metals to Zn in muscle ofFenneropenaeus indicus was 15.16±0.4 mgkg-1dw. Also the lowest concentration of heavy metal as in muscle ofLitopenaeus vannamei was 0.087±0.004 mgKg-1dw. The concentration of Pb and Zn in muscle of Litopenaeus vannamei and Fenneropenaeus indicus have significant difference (P0.05).In this study, concentration of Pb, Zn and as was lower than international standards

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Bioaccumulation
  • Shrimp
  • Muscle