بررسی و شناسایی آلودگی قارچی پوست ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusدر مزارع پرورش ماهی استان مازندران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گروه زیست شناسی، گرمسار، ایران

چکیده

رشد روز افزون جمعیت و نیاز به تأمین پروتئین مورد نیاز جوامع بشری زمینه توسعه سیستمهای مختلف پرورش دام، طیور و آبزیان را فراهم
نموده است. ماهی آزاد دریای خزر ( )Salmo trutta caspiusیک گونه بسیار مهم و همچنین بومی و مهاجر دریای خزر میباشد و از
ارزش غذایی و اقتصادی ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق هدف شناسایی و جداسازی قارچهای بیماری زا از پوست ماهیان آزاد دریای
خزر در مزرعه پرورش ماهی بخش خصوصی استان مازندران (سواد کوه، لفور- مزرعه غزل) بوده است. بدین منظور از پوست چهار قطعه
ماهی با میانگین وزنی 0911گرم در فصل بهار ،0931نمونه برداری صورت گرفته و نمونهها به همراه قارچ بر روی محیط سابرودکستروز
آگار، گلوکز پیتون آگار و همچنین در محیط آب مقطر استریل به همراه دانه شاهدانه در دمای اتاق کشت داده شدند. در این مطالعه، پانزده
کلنی ساپرولگنیا ( 01/39درصد،) دوازده آسپرژیلوس ( 06/66درصد)، نه پنیسیلیوم ( 00/5درصد)، هفت آکرومونیوم ( 3/20درصد)، شش
فوزاریوم ( 3/99درصد)، شش سپدونیوم ( 3/99درصد،) چهار آلترناریا ( 5/55درصد)، سه رایزوپوس ( 4/06درصد)، یک کلادسپوریوم (0/93
درصد)، سه هلمنتوسپوریوم ( 4/06درصد) و یک کلونی درکسلرا ) 0/93درصد) شناسایی شدند. اسپورهای قارچهای بیماریزا در همه جا
پراکنده هستند و با توجه به محلهای پرورش ماهی امکان ابتلا به انواع و اقسام بیماریها وجود دارد. بنابراین با توجه به مشکلات موجود در
جهت درمان ماهی، عدم دسترسی به پیشرفتهای لازم خدمات درمانی ماهیان، کمیابی داروهای مورد نیاز و بالا بودن هزینه درمان، پرورش
دهندگان میبایست نکات بهداشتی را در خصوص پرورش و رشد ماهی رعایت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and identification of fungal skin infection Caspian salmon () Salmo trutta caspius on farms Mazandaran Province aquaculture

چکیده [English]

ɣ-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neurotransmitter in the brain. GABA is found in all areas and has been implicated in the modulation of memory. Three general classes of GABA receptor are known. GABAb receptors were shown to mediate presynaptic inhibition on some nerve endings and postsynaptic inhibition on some cell bodies or dendrites. There is evidence to suggest that the hippocampus plays major roles in short term memory and spatial navigation and dorsal hippocampal interneurons are related to GABAergic systems, the goal of these experiments was investigation the possible involvement of CA1 GABAergic system (GABA b receptor) on spatial and non-spatial memory. In this experiment, 64 male mice (NMRI) with an average weight of 25-30 g, in groups of 8 animals were used. Mice were anesthetized using the intra-peritoneal injection of ketamine hydrochloride (50 mg/kg) plus xylazine (5 mg/kg) and placed in a stereotactic apparatus. Seven days after recovery from surgery, the behavioral testing was started. Novelty apparatus was used for the assessment of spatial and non-spatial memory retention. One-way ANOVA and post hoc Tukey analysis revealed that, sole intra-CA1 injection of  baclofen (GABAb receptor agonist) immediately after training (S4),potentially impairs spatial novelty detection and sole intra-CA1 injection of  phaclofen (GABAb receptor antagonist) immediately after training (S4),potentially impairs non-spatial novelty detection. In finally the data postulated that CA1 GABAb receptor involved in spatial and non-spatial memory novelty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hippocampus (CA1)
  • Baclofen
  • Phaclofen
  • Spatial and Non-spatial memory
  • GABAb receptor