شناسایی کرم­های انگلی کپورماهیان منابع ­آبی مهم استان سمنان

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

استان سمنان در جنوب رشته کوه البرز و شمال دشت کویر ایران واقع شده که دارای آب و هوای خشک، معتدل، کم­آب بوده و غالبیت اصلی ماهیان این استان را خانواده بزرگ کپورماهیان نظیر کپور معمولی، خیاطه، کولی، سیاه­ماهی تشکیل داده است. نمونه­برداری انگلی ماهیان استان در 6 ایستگاه تحقیقاتی از قسمت­های بالا و پایین­دست رودخانه­های­ حبله­رود، چشمه­علی و سد شهید شاه­چراغی طی شش ماه از بهمن­ماه 1392 الی تیرماه 1393 با صید 150 قطعه ماهی توسط تورهای صیادی انجام پذیرفت. از بررسی ضایعات میکروسکوپی پوست، آبشش، باله‌ها و چشم ماهیان 8 جنس از دو رده مختلف انگلی نظیر: یک جنس Ligula intestinalisاز رده Cestodaو هفت جنس از رده Monogeneaشامل دو جنس Gyrodactylus .sp، یک جنس Dactylogyrus .sp، یک جنس Dactylogyrus lenkorani، دو جنس Paradiplozoon .spو یک جنس Diplozoon meganشناسایی گردید. ماهیان کپور و کولی به ترتیب با 3 و1 جنس بالاترین و پایین­ترین تنوع و تراکم انگلی و رده Monogeneaبا هفت جنس و Cestodaبا یک جنس به ترتیب بیشترین و کمترین حضور را در ماهیان منابع­آبی استان ­سمنان داشتند همچنین دو جنسParadiplozoon .spو Gyrodactylus .spاز اندام ماهیان­کپور و خیاطه به صورت مشترک گزارش گردید. آنالیز واریانس طول- وزن و ضریب همبستگی 2 دامنه­ای پیرسون (0.05P)  ماهیان نشان از همبستگی ناقص و مستقیم ماهیان کپور و خیاطه و همبستگی ناقص و معکوس سیاه­ماهیان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Parasitic Worms in Cyprinidae Family Fishes in Main Aquatic Resources of Semnan Province

چکیده [English]

Semnanis located in the south of the Alborz Mountains and northern plains desert with dry climates, temperate climate with low average height of 1130 m above sea level and constitute a large family of fish including carp,Cyprinus carpio, Alburnoides bipunctatus, Albumus charusini , Capoeta capoeta gracilis itsdominance.Monthsfrom February 2014 to July 2014 sampling of fish parasites within 6 months of the six research stations up and down the river Hableroad,Ali Fountain, King lights martyr Dam the Fishing nets 150 pieces of the fish. The study of microscopic lesions in the skin, gills, fins and eyes of 2 different parasite species, 8 genera such as: 1 genusLigula intestinalisclassCestodaIdentifythe seven genera of Monogenea category includes 2 genera Gyrodactylus .sp, 1 genus Dactylogyrus .sp, 1 genus Dactylogyrus lenkorani, 2 and 1Paradiplozoon .spand Diplozoon meganThe highestand lowest diversity and parasite densities respectively with 3 and 1 Cyprinus carpioand Albumus charusini. The fish resources of this province were the highest and lowest classes Monogenea and Cestoda 7 sex with one gender, It was reported two sex organs Paradiplozoon .sp and Gyrodactylus .sp jointly Cyprinus carpioand Alburnoides bipunctatus. Length-weight regression analysis and Pearson's correlation coefficient 2 domain (PCyprinus carpioand Alburnoides charusiniandCapoeta capoeta gracilis

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasitology
  • Worms
  • Cyprinidae
  • Aquatic resources
  • SemnanProvince