تعیین تنوع مولکولی و بررسی جمعیتی ماهی سفید Rutilus frisiikutumمهاجر به تالاب انزلی و رودخانه شیرود با روش ژنتیک مولکولی

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروی آبهای داخلی، بندر انزلی، ایران

2 موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دریای خزر، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی، ساختار ژنتیکی و جمعیتی آن در این دو منطقه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 50 نمونه ماهی سفید از هر منطقه صید (جمعا 100 نمونه) و بافت باله دمی آنها پس از برش داخل الکل 96 درجه جمع­آوری و DNAژنومی آنها استخراج شد. جهت انجام واکنش­های زنجیره­ای پلیمراز (PCR) از 10 جفت آغازگر استفاده شد که همگی تولید باندهای چندشکلی نمودند. در نتایج حاصله 191 الل بدست آمد که بیشترین تعداد الل (18) متعلق به جایگاه­های ژنی Ca1و Ca3و کمترین تعداد الل (2) در جایگاه ژنی MFW1بود. بر اساس میانگین تعداد الل در هر جایگاه ژنی و هتروزایگوسیتی مشاهده شده بین نمونه­های دو منطقه، تفاوت آماری معنی­دار نبود (05/0 p). شاخص Fstکه تفاوت جمعیتی را نشان می­دهد بین نمونه­های دو منطقه 056/0 محاسبه شده و معنی دار بود (01/0 >p). نمونه­های دو منطقه در اکثر جایگاه­های ژنی با آزمون هاردی واینبرگ (HW) در تعادل نبودند. فاصله ژنتیکی محاسبه شده بین دو جمعیت در حد بالایی بود (407/0). نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که ماهی سفید تالاب انزلی و رودخانه شیرود هر یک جمعیت مستقلی می­باشند. بنابر این حفظ تنوع ژنی و اجرای برنامه های مدیریتی شیلاتی مبنی بر ازدیاد ذخایر هر یک از این جمعیت­ها بایستی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Molecular and Population Diversity of Rutilus frisiikutum in Anzali Lagoon and Shirud River by Using of Molecular Genetic Method

چکیده [English]

Anzali Lagoon and Shirud River are two important spawning areas in south Caspian Sea for kutum. Due to the economically valuable of this fish, molecular and population genetic structure of this fish was investigated using microsatellite markers.For this purpose, 100 samples from two regions were collected and DNA was extracted. Ten pairs microsatellite primer was used for PCR which all made polymorphic patterns. Data resulted: 191 alleles were observed. The maximum numbers of alleles (18) were found in two loci (Ca1 and Ca3) and the minimum number of alleles (2) was found in MFW1 locus. The differences between samples of two regions were not statistically significant (P>0.05) neither for average number of alleles per locus nor for observed heterozygosity. The calculated Fst was 0.056 and significant (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian sea kutum
  • Population genetic structure
  • Microsatellite markers
  • Anzali lagoon