پراکنش زئوپلانکتون­ها در حوضه جنوبی دریای خزر (سال 1389)

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، رشت، ایران

چکیده

این بررسی در سال 1389 در 4 فصل سال با کشتی گیلان توسط تور مخروطی زئوپلانکتون 100 میکرون و به صورت کشش عمودی، درایستگاه­های مختلف و اعماق 5، 10، 20، 50 و 100 متر انجام شد. در این بررسی جمعیت زئوپلانکتون از 16 گونه تشکیل شده که از گروه هولوپلانکتون 4 گونه از Copepoda ، 4 گونه از Rotatoria ، 2 گونه از Protozoa  و 4 گونه از Cladocera  بوده است. دو گونه نوزاد و لارو spBalanusو لارو دو کفه­ای­ها نیز در گروه مروپلانکتون قرار داشتند. نتایج سالیانه نشان می­دهند که بیشترین میزان تراکم زوپلانکتون در بهار 5815 ±5477 (انحراف معیار±میانگین) عدد در مترمکعب و زی­توده 61/124 ±58/64 میلی­گرم در مترمکعب در فصل زمستان (تحت تاثیر Rotatoria) بوده است. تراکم Copepodaدر تابستان به بیشترین میانگین تراکم2342±2830 عدد در مترمکعب و زی توده 78/21 ±52/22 میلی­گرم در مترمکعب رسید و از پاییز تراکم به تدریج کاهش داشت. Cladoceraدر بهار بیشترین میانگین تراکم142 ±115 نمونه در مترمکعب را داشته و به تدریج تراکم آن کاهش داشت. Protozoaاز نظر فراوانی و زی­توده کمترین میزان جمعیت زئوپلانکتون دریای خزررا تشکیل دادنددر فصل بهار جمعیت زئوپلانکتون تحت تأثیر مروپلانکتون Cirripediaو Lamellibranchiate larvaeنیز قرار داشته است و در فصل زمستان Rotatoriaبه بیشترین میانگین تراکم5876±2604 عدد در مترمکعب و زی­توده 33/115 ±71/50 میلی­گرم در مترمکعب رسید و سهم بیشتری در جمعیت زئوپلانکتون داشتند. به طور کلی در همه فصول یک روند کاهشی از ایستگاه­های با عمق 5 متر به سمت اعماق مشاهده می­شود. در بهار 75 درصد جمعیت زئوپلانکتون در ایستگاه­های با عمق 5 تا 20 متر و 25 درصد در ایستگاه­های 50 و100 متر، در تابستان 74 درصد جمعیت زئوپلانکتون در ایستگاه­های با عمق 5 تا 20 متر و 26 درصد در ایستگاه­های 50 و 100 متر، در پاییز 73 درصد جمعیت زئوپلانکتون در ایستگاه­های با عمق 5 تا 20 متر و 27 درصد در ایستگاه­های 50 و 100 متر و در زمستان 85 درصد جمعیت زئوپلانکتون در ایستگاه­های با عمق 5 تا 20 متر و 15 درصد در ایستگاه­های 50 و100 متر وجود داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Diversity of Zooplanktons in the Southern Coasts of Caspian Sea

چکیده [English]

This survey was carried out by R/V Guilan ship with a conical  plankton net of 100 micron mesh by vertical hauls at different stations and depths of 5, 10, 20, 50 and 100m in 2010. In this study, 16 species formed the zooplankton community including 4 species of Copepoda, 4 species of Rotatoria, 2 species of Protozoa and 4 species of Cladocera from Holoplanktons and 2 species of Balanus sp and Lamellibranchiata larvae from Meroplanktons. The annual results revealed that the mean abundance of zooplankton were 5477±5815 ind/m3  in spring but the maximum biomass (64/58±124/61mg/m3) was in winter that was affected by Rotatoria. The maximum mean abundance and biomass of Copepoda were in summer that were 2830±2342 ind/m3  and 22/52±21/78 mg/m3, respectively and the abundance decreased gradually since autumn and reached the least in winter but increased since spring. The mean maximum abundance of Cladocera (115 ±142 ind/m3) was in spring but it graduallydecreased, The Protozoa constituted the least community and biomass of zooplankton in southern area of Caspian Sea. The zooplankton community also was affected by Meroplanktons including Cirripedia and Lamellibranchiata Larvae in spring and the Rotatoria contributed highly in zooplankton community in winter with the mean abundance and biomass of  2604±5876 ind/m3 and 50/71±115/33 mg/m3 respectively.It was observed the reduction trend in abundance from surface depths to deeper depths in whole of the year. There were 75% of zooplankton community in stations with 5 to 20m depth and 25% of community in stations with 50 to 100m depth in spring, and also 74% in stations with 5 to 20m depth and 26% in stations with 50 to 100m depth in summer, 73% in stations with 5 to 20m depth and 27% in stations with 50 to 100m depth in autumn and 85% in stations with 5 to 20m depth and 15% in stations with 50 to 100m depth in winter. In analysis of different area of southern basin of Caspian sea the maximum abundance was observed in west in spring, summer and winter which were 7514±8115 ind/m3 , 3909±2609 ind/m3  and 8129±11587 ind/m3, respectively. There was 2283±2134 ind/m3 in center area in autumn. The annual statistical analysis  revealed that, there was significant difference in total zooplankton community between sampling stations, depths and layers in whole of the year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zooplankton
  • copepoda
  • Meroplankton
  • Caspian Sea