بررسی تنوع­ گونه­ ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان­گذران در زیستگاه­های تالابی سواحل بوشهر

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی تنوع گونه­ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان­گذران در زیستگاه­های تالابی سواحل بوشهر(سایت بوشهر) و بر اساس یک دوره 10 سالهاز سال 1380(2002) لغایت 1389(2011) انجام پذیرفته است. بر اساس یافته­های این پژوهش در طول دوره 10 ساله مورد مطالعه، تعداد 113606 پرنده آبزی مرکب از 78 گونه، 15 تیره و 6 راسته در سایت بوشهر زمستان­گذرانی نموده­اند.در این مدت بیشترین تعداد پرندگان زمستان­گذران متعلق به گونه کاکایی سر سیاه (Larus ridibundus) با 57087 قطعه سرشماری شده بوده است.بر اساس نتایج این تحقیقدر بین تیره­های مهاجر زمستان­گذران بزرگترین و کوچکترینآن به ترتیب متعلق به تیره کاکائیان (Laridae) و تیره پلیکانیان (Pelecanidae) با 96/59 و 02/0 درصدفراوانی بوده است. در دوره 10 ساله مورد مطالعه سال 1385 (2007) با تعداد 28043 قطعه پرنده بیشترین و سال 1386 (2008) با تعداد 1112 قطعه پرنده کمترین تعداد پرنده سرشماری شده را به خود اختصاص داده­اند. از سویی دیگر از نظر غنای گونه­ای سال 1389(2011) با تعداد 56 گونه بیشترین و سال 1386(2008) با تعداد 23 گونه کمترین غنا را شامل شده­اند. نتایج نشان داد بیشترین فراوانی پرندگان زمستان­گذران متعلق به تیره­های کنارآبچر با 30/88 درصد فراوانی و کمترین فراوانی مربوط به تیره­های آبزی با 70/11 درصد فراوانی بوده است. با توجه به مقادیر محاسبه شده شاخص­های تنوع­ و یکنواختی گونه­ای بیشترین میزان تنوع زیستی پرندگان آبزی و کنارآبچر زمستان­گذران در سایت بوشهر مربوط به سال 1389(2011) و کمترین تنوع زیستی مربوط به سال 1384(2006)بوده است (05/0>P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Species Diversity of Migratory Wintering Waterfowl and Waders in Boushehr Site

چکیده [English]

This research presents data from a ten-year (2002-2011) monitoring of migratory wintering waterfowl and wader's fauna species diversity in Boushehr site (wetland habitats of Boushehr beaches). The results showed that during a 10 periods from 2002 to 2011, a total of 113606 wintering birds composed of 78 species from15 families and 6 orders of the bird’s fauna of Iran were observed in the Boushehr site. The most common species counted was the Black-headed Gull (Larus ridibundus) with a total of 57087 individuals. The results indicated that among families of migratory wintering waterfowl and waders in Boushehr site the largest family was Laridae with 59.96 percent abundance and the lowest was Pelecanidae with 0.02 percent. In these periods of studying, year of 2007 with 28043 individuals has the highest population numbers and year of 2008 with 1112 individuals has the lowest. The highest and lowest species richness recording in years of 2011 and 2008 with 56 and 23 species respectively. The results showed that in this period wader's fauna with 88.30 percent and waterfowl fauna with 11.70 percent respectively has the highest and lowest abundances. According to the results of species diversity and evenness the year of 2011 has the highest biodiversity of migratory wintering waterfowl and wader's fauna in Boushehr site and year of 2006 has the lowest biodiversity (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Species Diversity
  • Waterfowl
  • Waders
  • Boushehr site