پیش­بینی اثر تغییرات اقلیمی بر سوسمار دم تیغی بین­النهرین (Saara loricata) با استفاده از مدل حداکثر بینظمی (MAXENT) و بایوکلایمBIOCLIM

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، تهران، ایران

2 موزه تنوع زیستی Senckenberg، فرانکفورت، آلمان

چکیده

تغییر اقلیم به­واسطه تاثیر بر پراکنش بسیاری از گونه­های جانوری به یک نگرانی عمده برای مدیریت و حفاظت از تنوع زیستی تبدیل شده است.در سال­های اخیر شواهد متعددی از اثرات تغییراقلیم بر جنبه­های مختلف زیستی گونه­های گیاهی و جانوری ارائه شده استاما دانش اندکی در ارتباط با تاثیر تغییر اقلیم آینده بر گونه­های جانوری در ایران وجود دارددر این مطالعه مدل مطلوبیت زیستگاه سوسمار دم تیغی بین­النهرین به عنوان یک گونه ساکن مناطق بیابانی ایران در شرایط کنونی و تحت سناریوهای تغییر اقلیم آینده (سال­2080) با استفاده از 19 پارامتر اقلیمی به طور جداگانه با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (Maxent) و با استفاده از مدل Bioclimتهیه گردید. به منظور ارزیابی عملکرد مدل، از سطح زیر نمودار (AUC) بدست آمده از منحنی ROCاستفاده شد. سپس وسعت زیستگاه مطلوب گونه در فضایArcGIS 9.3  برای اقلیم حاضر و اقلیم آینده به طور جداگانه محاسبه گردید. مقایسه وسعت مناطق مطلوب در شرایط کنونی (82/2 درصد کل ایران) و  تحت سناریوی تغیر اقلیم آینده (15/3 درصد کل ایران) حاصل از مدل حداکثر آنتروپی نشان داد که وسعت مناطق مطلوب برای زیست گونه مورد مطالعه افزایش خواهد یافت. نتایج حاصل از مدل Bioclimنشان داد سطح مناطق مطلوب برای زیست­گونه نسبت به سطح کشور برای زیست­گونه تحت شرایط تغییر اقلیمی کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر وسعت زیستگاه­های مطلوب گونه  از 55/1 به 35/1 درصد از سطح کشور کاهش خواهد یافت. نتایج حاصل از مدل حداکثر بی­نظمی نشان می­دهد زیستگاه­های مطلوب گونه تحت تاثیر تغییر اقلیم افزایش خواهد یافت و مدل بایوکلایم نشان می­دهد مناطق مطلوب کاهش خواهد یافت بنابراین این نتایج متفاوت بر این واقعیت تاکید دارد که در مطالعات بررسی اثرات تغییر اقلیم بر گونه­های جانوری جهت اطمینان از نتایج و استفاده از آن در مدیریت و حفاظت حیات وحش از چندین روش استفاده شده و به نتایج یک مدل اکتفا نگردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the impacts of climate change on theMesopotamian Spiny-tailed Lizard (Saara loricata): Using maximum entropy algorithm and Bioclim

چکیده [English]

Climate change is a major concern for the management and conservation of biodiversity. The last decade has provided compelling evidence that the impacts of climate change on the world’s biodiversity are likely to be significant. Very little is known about the effects of climate change on the Iranian Herpetofauna. In this study we investigated the effects of climate change on Mesopotamian Spiny-tailed Lizard (Saara loricata) in Iran. We developed a habitat suitability model for this species in Iran using maximum entropy algorithm and 19 current and future (2080) bioclimatic variables. The performance of the model was assessed using the Area Under the Curve (AUC) metric of Receiving Operator Characteristic (ROC) curve. Our result shows an increase in suitable habitats for the species under the predicted climate change.. We also developed a habitat suitability model for this species in Iran with the Bioclim, using current (2000) and future (2080) bioclimatic variables. Our results indicate that despite an increase of the area with high suitability for the species, overall suitable habitats will decline under the expected climate change. These results are contrary to results of maximum entropy algorithm. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • MaxEnt
  • Bioclim
  • Mesopotamian Spiny-tailed Lizard
  • Habitat suitability