شناسایی فون ماهیان بومی و غیربومی دریاچه پریشان در استان فارس

نویسندگان

گروه دامپزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

در این بررسی به منظور شناسایی فون ماهیان دریاچه پریشان نمونه گیری طی چهار فصل در سال 1388 انجام گرفت. ماهیان بوسیله تور ثابت صید گردیده وجهت شناسایی به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد 9 گونهماهی در دریاچه پریشان زیست می­نمایند کهبه ترتیبمیانگین فراوانی عبارتند از ماهی دشت ارژنی Capoeta barroisi persica(45/130/25)،  ماهی برگ بیدیsellalChalcalburnus(03/290/17)، حمری Barbus luteus(76/004/16)، کپور معمولی Cyprinus carpio(45/089/17)، ماهی لجن خوار Garra rufa obtusa(04/119/14)، ماهی کاراس Carassius carassius(77/264/8)، مارماهی آب شیرین mastacembelusMastacebelus(07/123/1)، ماهی بیاح Liza abu(22/161/0) و ماهی شیربت Barbus grypus(22/161/0) است. همچنین بررسی درصد فراوانی ماهی­ها به تفکیک فصول نشان داد که در فصل بهار ماهی دشت ارژنی، در فصل تابستان ماهی برگ بیدی، در فصل پاییز ماهی دشت ارژنی و در فصل زمستان کپور معمولی بالاترین درصد فراوانیرا دارا بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of native and foreign fish fauna of Fars’s Parishan lake

چکیده [English]

In this study, in order to identify the parishan lake fish fauna, sampling was performed in four seasons during 2009. fish were captured by fishing net and transferred to laboratory of veterinary medicine of Islamic Azad University, kazerun Branch for identification. .The results showed that 9 fish species live in Parishan lake that in Orderof mean of frequencyare:Capoeta Barroisi persica (25.30±1.45 ),chalcaburnus sellal ( 17.90 ±2.03) ,Barbus luteus (16.04±0.76) ,Cyprinus carpio (17.89±0.45) , Garra rufa obtusa ( 14.19 ±1.04 ) , Carassius carassius (8.64 ±2.77) , Mastacmbelusmastacmbelus (1.23 ±1.07), Lizaabu ( 0.61 ±1.22 ) and Barbus grypus (0.61 ±1.22).Also the frequency of species according to seasons showed that in the spring ,capoeta barrosispersica, In the summer Chalcalburnus sellal ,In the autumn Capoeta barroisi  persica and In the winter  cyprinous carpio  had highest percentage of frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parishan lakeFish’s fauna
  • Fish’s frequency