تأثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی بر کارایی رشدبچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius auratus v

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیلات، واحد بابل،دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو(Biomin Imbo)در جیره غذایی بر کارایی رشد بچه­ماهیان طلایی نژاد اوراندا (Carassius auratus) بررسی شد. هدف از انجام این پژوهش، افزایش رشد ماهیان زینتی در کارگاههای تکثیر و پرورش، در بازه زمانی کوتاه­تر و هزینه تمام شده کمتر بود. در این بررسی تعداد 150 عدد ماهی طلایی نژاد اوراندا در پنج گروه (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار) به مدت دو ماه با جیره غذایی حاوی سینبیوتیک بایومین ایمبو (به میزان 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم در کیلوگرم در جیره خشک) غذادهی شدند. زیست‌سنجی بچه ماهیان (وزن کل و طول استاندارد) هر دو هفته یک بار و محاسبه شاخصهای رشد ماهیان در پایان دوره دو ماهه انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی سبب افزایش کارایی رشد در ماهیان مورد بررسی شده وبیشترین درصد افزایش وزن بدن (76/53%)، بیشترین نرخ رشد روزانه (12/0%)، بیشترین نرخ رشد ویژه (12/0%) و بهترین شاخص وضعیت (97/20) در تیمار تغذیه شده با جیره حاوی دو گرم در کیلوگرم سین‌بیوتیک بایومین ایمبو، مشاهده شد. بنابراین بهترین دوز پیشنهادی سین‌بیوتیک برای افزایش کارایی رشد بچه ماهیان طلایی نژاد اوراندا، 2 گرم در کیلوگرم جیره خشک معرفی شد.
v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary Effects of the Synbiotic Biomin Imbo on Survival and Growth Performance of the Oranda GoldfishCarassius auratus v

چکیده [English]

Dietary effects of the synbiotic “Biomin Imbo” on survival and growth performance of the Oranda Goldfish (Carassius auratus), was studied. Increasing of the fish biomass in shorter time and less prime cost was the main aim of the recent research. For 2 months, 150 young Oranda Goldfish were fed with the symbiotic “Biomin Imbo” (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 g/kg in dry food), Standard length and body weight were being meseared twice a mounth (erery 2weeks) and growth indices including Body Weight Growth (BWG), Daily Growth Rate (DGR), Condition Factor (CF) and Special Growth Rate (SGR) were calculated at the end of the 2nd mounth. Results showed that the synbiotic “Biomin Imbo” increased the growth performance of the treatements and the best dosage of the symbiotic (BWG 53.76%, DGR 0.12%, CF 20.97 and SGR 0.76) in the Oranda Goldfish dry food was 2g/kg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goldfish
  • Oranda
  • growth
  • Synbiotic
  • Biomin Imbo
  • Carassius auratus vvv