اثر تنش شوری بر سلول­های کلراید و هیستوپاتولوژی آبشش ماهیان کپور دریایی (Cyprinus carpio) انگشت قد تغذیه شده با کورتیزول خوراکی vvvvvر

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

کورتیزول کورتیکواستروئیدی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقش مهمی در جنبه ­های مختلف فیزیولوژی ماهی شامل تنظیم یونی و اسمزی، رشد، استرس و عملکرد ایمنی بازی می­کند. گیرنده­های کورتیکواستروئیدی بیش­ترین غلظت را در آبشش، روده و کلیه دارند و فراوانی آن­ها اغلب تحت تاثیر شوری محیط تغییر می­کند.در این مطالعه­ اثر کورتیزول خوراکی بر بافت آبشش ماهیان کپور دریایی Cyprinus carpio  انگشت قد تحت تاثیر استرس شوری بررسی شد. برای این منظور، کپور معمولی با میانگین وزنی (g12/0 36/1) به مدت 8 هفته با غذای تجاری حاوی 0 (شاهد)، 50 ، 100 و 200 میلی­گرمبر کیلوگرم غذای هیدروکورتیزون تغذیه شدند (4تیمار و 3 تکرار) سپس مقاومت در برابر تنش شوری، طی 7 روز مقابله با شوری ppt12 بررسی شد و بافت آبشش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی بافت آبشش نشان داد، میزان آسیب­های بررسی شده (هایپرپلازی، هایپرتروفی، پرخونی و ادم) در گروه شاهد بیش­تر از ماهیان تحت تیمار کورتیزول بود و در تیمار کورتیزول آسیب­های کم­تری مشاهده شد و با اعمال استرس شوری تعداد سلول­های کلراید افزایش یافت که می­تواند ناشی از عملکرد بهتر تنظیم اسمزی این ماهیان در برابر تنش شوری باشد.
vvv

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Salinity Stress on Choloride Cell and Gill Histopathology of Common Carp (Cyprinus carpio) Fed with Oral Cortisol v

چکیده [English]

Cortisol is a corticosteroidhormone that plays important roles in various aspects of fish physiology including ion regulate, growth, stress and immune functions.the highest abundance of corticosteroid receptors in the gill, intestine and kidney that their abundance change influenced by salinity frequently. In this study, the effect of dietary cortisol on gill tissue of common carp (Cyprinus carpio) fingerling affected by salinity stress was investigated. Common carp (1.36 ± 0.12 g) was distributed in 4 treatments in 3 replicates and fed with commercial food containing 0 (control), 50, 100 and 200mg kg-1 hydrocortisone for 8 weeks. Then resistance to salinity with in 7 days in 12 ppt salinity and gill tissue was investigated. In investigation of gill tissue, the amount of damage were controlled (hyperplasia, hypertrophy, hyperemia and edema) at cortisol treatement. Fishes fed cortisol shown a minimal damage among treatements (P
vvv

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Gill
  • salinity stress
  • Common carp. v