بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهAmmi visnaga بر رده­ های سلول­های سرطانیHela وMCF7

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 مرکز تحقیقات سلولی ـ مولکولی، گروه زیست شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

کشف مواد جدید نظیر مواد ضدمیکروبی، ضدویروسی و ضدسرطانی در میان گیاهان شناخته شده و یا آنهایی که به تازگی کشف شده­ اند، می­تواند کمک شایانی به درمان بیماری­ها نماید. بدین منظور در این مطالعه اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Ammi visnagaبر روی رده سلول­های سرطانی Helaو MCF7مورد بررسی قرار گرفت. غلظت­های مختلف عصاره اتانولی گیاه A.visnagaبر روی سلول­هایسرطانی و خونی کشت داده شده به مدت 72 ساعت اثر داده شد و میزان سمیت سلولی توسط آزمون MTTبررسی گردید. نتایج به صورت IC50گزارش شده­اند. مطالعه حاضر نشان می­دهد عصاره گیاهA.visnagaدر غلظت­های مختلف دارای اثر سمیت سلولی بر روی رده سلول­های سرطانی Hela  و MCF7بوده است. درصد مهار رشد سلول­های سرطانیHela و MCF7با افزایش غلظت عصاره افزایش یافته است.میزان IC50عصارهA. visnagaبرای Hela، 57/0 میلی­گرم بر میلی­ لیتر و برای MCF72 میلی­گرم بر میلی­ لیتر اندازه­ گیری شده است.نتایج پیشنهاد می­ کند عصاره اتانولیA. visnagaدارای اثر مهاری بر روی رشد سلولی رده های سلولیHela وMCF7  می­باشد
vvvvvvv

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxicity Effects of Ammi visnaga Extract on Hela and MCF7 Cancer Cell Line vvررررررررررررررر

چکیده [English]

The discovery of new materials such as anti-microbial and anti-viral and anti-cancer known among plants or those who have recently been discovered can help to treat diseases. In this study, the cytotoxic effect of plant extracts Ammi visnaga extract on Hela and MCF7 cell lines were analyzed. Different concentrations of ethanolic extract of the Ammi visnaga on cultured blood cells and cancer cell line for 72 hours were examined. The cytotoxicity was evaluated by MTT test. Results are reported as IC50. This study showed that different concentrations of Ammi visnaga extract have cytotoxic effect on Hela and MCF7 cell lines. The percentage of growth inhibition of Hela and MCF7 cells increasing whit whit increasing concentration of test compounds. IC50 value for Hela was 0.57 mg /ml, and for MCF7 was 2mg/ml. The results suggest that ethanolic extract of Ammi visnaga has inhibitory effect on cell growth of MCF7 and Hela cell lines.
vv

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cancer cell lines
  • Cytotoxicity
  • Ammi visnaga
  • Inhibitory effect vv