بررسی وضعیت رشد ماهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) در حوزه دریاچه سد لار

نویسندگان

1 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، بندرانزلی، صندوق پستی ۶۶

2 سردبیر مجله علوم آبزی پروری، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات، موسسه آموزش عالی خزر

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی وضعیت رشد ماهیان قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta fario) حوزه دریاچه سد لار (استان تهران) طی فصول تابستان و پاییز سالهای 1387 و 1388 انجام شد. تعداد ۱۴۰ عدد ماهی قزل‌آلای خال قرمز با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شد و برخی از ویژگی‌های زیستی مانند طول، وزن، سن، وزن گناد و نیز شاخص های ضریب چاقی فولتون و کلارک در دو جنس نر و ماده بررسی شدند. نتایج نشان داد که در ماهیان نر مورد بررسی (85 نمونه)، طول کل 15 تا 6/32 سانتی­متر، طول چنگالی 3/14 تا 9/31 سانتی­متر، وزن کل بدن 40 تا 3/451 گرم، وزن بدن بدون امعاء و احشاء 29 تا 3/393 گرم، شاخص فولتون 84/0 تا 60/1، شاخص کلارک 68/0 تا 35/1، وزن مطلق گناد 15/0 تا 03/28 گرم، وزن نسبی گناد 17/0 تا 56/12 درصد وزن بدن و سن 2 تا 6 سال متغیر بود. همچنین در ماهیان ماده مورد بررسی (55 نمونه)، طول کل 2/14 تا 2/46 سانتی­متر، طول چنگالی 7/13 تا 8/44 سانتی­متر، وزن کل بدن 6/28 تا 94/893 گرم، وزن بدن بدون امعاء و احشاء 0/25 تا 762 گرم، شاخص فولتون 89/0 تا 56/1، شاخص کلارک 74/0 تا 19/1، وزن مطلق گناد 08/0 تا 86/59 گرم، وزن نسبی گناد 12/0 تا 03/20 درصد وزن بدن، هماوری مطلق  119 تا 1088 عدد تخم و سن 2 تا 7 سال متغیر بود. مرحله رسیدگی گناد ماهیان نر و ماده در این تحقیق بین مراحل 2 تا 5 بود. براساس آزمون کروسکال-والیس ، مقادیر شاخص فولتون بین دو جنس نر (01/۰±26/1) و ماده (02/۰±21/1) و نیز در شاخص کلارک بین دو جنس نر (02/۰±06/۱) و ماده (01/0±99/0) اختلاف آماری مشاهده شد (P). از لحاظ فیزیولوژی و بررسی بافت شناسی گناد ماهیان در ماه­های مهر و آبان نشان داد مراحل رسیدگی جنسی ماهیان در مراحل 4 و 5 بوده که نشان دهنده زمان مهاجرت تولید مثلی این ماهیان به طرف مناطق بالادست رودخانه می باشد. آزمون t-testاختلاف معنی داری را در شاخص هایی مثل وزن بدن و طول چنگالی ماهیان نر و ماده در سنین مختلف نشان نداد (P>0.05)اما آنالیز تجزیه واریانس تفاوت آماری را بین ماهیان نر و ماده از نظر شاخص های وزن مطلق گناد و وزن نسبی گناد (P) نشان داد.
v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Grows Condition of Salmo trutta fario in Lar Reservoir Lake v

چکیده [English]

For this study which is done in2008-2009, 140Caspian salmon (Salmo trutta fario) fish were grows condition, in Lar Reservoir Lake. During the study, some biometric specification such as length, weight, age, gonad weight and condition factor of Fulton and Clark in both sexes were examined. The male fish in the water source(85samples), with total body length15to32.6cm, Fork length14.3to31.9cm and body weight40to451.3gr. Body weight without offal29to393.3gr, and Fulton index 0.84to1.60, Clark0.68to1.35, absolute weight of gonad15to 28.03gr. Weight of gonad respectively  was0.17to12.56per cent of body weight. And age2to6years were variable. Lar female fish of water source (55sample), with total body length14.2to46.2cm, Fork length13.7to44.8cm, body weight  28.6to893,94gr, body weight without offal25.0to762gr, Fulton index0/89to1/56, Clark index0.74to1.19, the absolute weight of gonad0.08to59.86gr, the respective weight of gonad0.12to20.03body weight, absolute fecundity119to1088eggs, Age2to7years were variable. Gonad fish maturity whether in male or female in this study were between 2to5.  By the Kruskal-Wallis test, Fulton index values between the two sexes , male(1.26 ± 0.01) and female(1.21 ± 0.02) and also in Clark index between two sexes male(1.06 ± 0.02) and female(0.99 ± 0.01) statistical differences were observed (P0.05). But the variance analysis differences between the male and female from the perspective of indices absolute and respective weight of gonad were showed (P
vvvvvv

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmo trutta fario
  • Grows condition
  • Fulton
  • Clark
  • Lar reservoir lake. vv