اثر تنظیمی آنتاگونیست گیرنده 5-HT4 هیپوکامپ پشتی (CA1) بر فراموشی ناشی از ACPA در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم شناختی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

در این پژوهش آثار تزریق دو طرفه آنتاگونیست گیرنده 4 سروتونینی (RS23597-190) در هیپوکامپ پشتی (CA1) بر حافظه ترس القا شده توسط ACPAدر موش­های کوچک آزمایشگاهی بررسی شد. برای بررسی حافظه ترس در موش­های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRIاز روش شرطی شدن ترس توسط دستگاه شرطی­سازی ترس استفاده شد و 24 ساعت پس از آموزش حافظه حیوان مورد بررسی قرار گرفت. تزریق درون صفاقی آگونیست گیرنده(ACPA) CB1با دوزهای 005/0، 05/0 و 5/0 میلی­گرم بر کیلوگرم باعث تخریب حافظه ترس و ایجاد فراموشی گردید. بعلاوه، تزریق درونCA1 آنتاگونیست گیرنده(RS23597-190 ) 5- HT4 ، با دوزهای 01/0، 1/0 و 2/0 میکروگرم بر موش به تنهایی، اثر چشم­گیری بر حافظه ترس نداشت. اما تزریق هم­زمان دوز بی­اثر آن (01/0 میکروگرم بر موش) با تمام دوزهایACPA ، تخریب حافظه ترس ناشی ازACPA را برگرداند. نتایج قویاً نشان می­دهد که هیپوکامپ پشتی نقش مهمی در فراموشی ترس ناشی از کانابینوئیدها دارد. و در این میان سیستم سروتونرژیک ناحیه CA1در تخریب حافظه ترس القا شده باACPA  اثر می­گذارد.
v

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modulated Effect of Dorsal Hippocampus (CA1) Antagonist of 5HT4 upon ACPA Induced Amnesia in Mice vر

چکیده [English]

The aim of present study is investigates the effects of bilateral injection of dorsal hippocampal (CA1) serotonergic system (Antagonist of 5-HT4) in fear memory formation process induced by ACPA (Arachidonylcyclopropylamide). Male NMRI mice were used in our experiments. Fear conditioning task was used for conditioning of fear. 24 hours after train we estimated the fear memory formation. The data show that intra peritoneal administration of ACPA (0.005, 0.05 and 0.5 mg/kg) causes impairment of fear memory and amnesia. Moreover, intra-CA1 injection of 5-HT4 receptor antagonist, (RS23597-190) (0.01, 0.1 and 0.2 µg/mice) had no effect on fear memory in saline-treated mice but restored the impairment of fear memory in ACPA-treated mice. The data strongly showed that serotonergic system (Antagonist) in the CA1 of hippocampus induced by ACPA interferes in impairment of fear memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cannabinois
  • dorsal hippocampus
  • RS23597-190
  • Serotonergic system
  • Fear conditioning vvv