بررسی رشد و نمو جنین و تفریخ ماهی مرکب ببری (Sepiapharaonis) در آب­های دریای عمان

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد علوم و تحقیقات کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 بخش ذخایر، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

3 گروه تغذیه، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

4 گروه شیلات، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

این بررسی به منظور مطالعه مراحل توسعه و تکامل جنینی ماهی مرکب ببری (Sepiapharaonis) در آب­های دریای عمان انجام گرفت. در این بررسی، خوشه­های تخم ماهی مرکب ببری از سواحل صخره­ای و شنی دریای عمان جمع­آوری و در کارگاه تکثیر و پرورش مرکز تحقیقات آب­های دور­ ـ چابهار نگهداری شده و مراحل رشد و نمو جنینی مورد ثبت قرار گرفت. هر خوشه تخم ماهی مرکب ببری دارای 150-100عدد تخم است. در این مطالعه مدت زمان تفریخ تخم­ها بین 3±30 روز ثبت شد. تشکیل قطب حیوانی 36 ساعت پس از تخم­ریزی اتفاق افتاد.اولین عضو برجسته و قابل مشاهده از جنین چشم­ها و مانتل بود. در مراحل انتهایی نیز کروماتوفورهای سطح بدن توسعه پیدا کرد.
ر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study ofEmbryonic Development and Hatching Squid Prawns (Sepiapharaonis) in the ​​Oman Sea (Chabahar) ر

چکیده [English]

In this study, to ensure stages of embryonic development Pharaoh’s Cuttlefish (Sepiapharaonis) was performed at Oman Sea waters The Pharaoh’s Cuttlefish egg clusters was collected from rocky and sandy beaches of the Oman sea and was restrained in the off shore fisheries research center- Chabahar and Stagesof embryonic developmentWere examined. Each cluster contains 100-150 eggs. In this study hatch period was recordedbetween 28 3 days. The animal pole formed 36 hours after spawning. The first outstandingand visible members of Embryowere eyes and the mantel. In the final stages, body surface chromatophore developed.
ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • Embryonic development
  • Pharaoh’s Cuttlefish
  • Sepia pharaonis ررلللییییی