بررسی اثر برگ پنیرک (Malva sylvestrisبر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز در موش نژاد C-57 ر

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تا کنون مطالعات متعددی در زمینه گیاه دارویی هزار ساله پنیرک (Malva sylvestris) انجام شده است. گیاهپنیرک علفی و پایا از تیرهMalvaceae  ومخصوص نواحی پر آب می­باشد. در طب سنتی برای درمان سرفه، درد معده و گلو استفاده می­شود. اجزا مهم آن اسیدهای چرب، آنتی­اکسیدانت­ها، فلاونوئیدها، ویتامین­ها، ترپن­ها و مواد معدنی هستند. چون انواع آنتی­اکسیدانت­ها به مقدارکم در سیتوپلاسم اسپرم و به مقدار بیشتر در مایع اسپرمی وجود دارد، از اسپرم در برابر استرس اکسیداتیو (OS) در اثر غلظت­های زیاد مشتقات فعال اکسیژن (ROS) و پراکسیداسیون چربی­ها (LPO) محافظت می­کنند و این ظرفیت آنتی­اکسیدانی طبیعی در افراد نابارور بسیار کم می­باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات عصاره برگ پنیرک بر اسپرم و مراحل اسپرماتوژنز می­باشد. در این مطالعه تعداد 12 سر موش نژاد c-57نر بالغ انتخاب شدند. وزن موش­ها حدود 35-30 گرم بود و به دو گروه شش­تایی تقسیم شدند. موش­ها به دو گروه تقسیم شدند گروه تجربی گاواژ شده با عصاره هیدروالکلی برگ پنیرک با غلظت 2000 میلی­گرم بر کیلوگرمو گروه کنترل که آب غیریونیزه شده را دریافت می­کرد. گاواژ به مدت 14روز، هر روز با سوزن گاواژ بصورت خوراکی داده شد. روز 15 موش­ها تشریح و بیضه­ها استخراج و پس از مراحل پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مورفولوژی سلول­ها تغییرکرده و تعداد سلول­های اسپرماتسیت اولیه و اسپرم (P) افزایش معنی­داری پیدا کرده است.
ر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Malva sylvestris leaves on Sperm and Spermatogenesis  of the C-57 Mice ر

چکیده [English]

Several studies based on thousands of years of medicinal plant (Malva Sylvestris) is done. Species (Malvasilvestris L.), also known as panirak (Malvaceae), a special area is wet. In traditional medicine to treat cough, sore throat, stomach and used. The major components of them are fatty acids, antioxidants, flavonoids, vitamins, and terpenes and minerals. Because the contents of various antioxidants in the sperm cytoplasm and the amount of antioxidants more in sperm there, spermatozoa against oxidative stress (OS) due to the high concentration of active derivatives of oxygen (ROS) and lipid peroxidation foundation (LPO) to protect it. This natural antioxidant capacity in infertile patients is very low. The aim of this study was to investigate the effects of leaf extracts of Mallow in the sperm and spermatogenesis. In this study, 12 adult male rats race of c- 57 were selected. The mice weighing were approximately 30-35 g and divided to two groups of six. The mice were divided into two groups: the experimental group treated with hydro-alcoholic extracts of Mallow leaves, the concentration of 2000mg / kg and the control group receiving ionized water. Gavage for 14 days with oral gavage needle was given. On the fifteenth day the rats were dissected and testes were collected and then processed pathology was examined. The results showed that the morphology of the cells changed and the number of primary spermatocytes and sperm cells (P
ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Spermatogenesis
  • Mallow
  • Malva sylvestris ر