اثرپالماتین هیدروکلرایدبر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم درموش­های صحرایی دیابتی شده بااسترپتوزوتوسین ر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

بیماری دیابت اختلالی است متابولیکی که ازدیربازگریبان­گیرنوع بشربوده است و شیوع بالایی درسراسرجهان دارد.استرس اکسیداتیوبه میزان زیادی با ایجاددیابت وعوارض ناشی ازآن درارتباط می­ باشد.عوامل آنتی­ اکسیدان به خصوص بامنشاگیاهی درپیشگیری ازعوارض دیابت بسیارحائزاهمیت می­ باشند.هدف ازاین مطالعه،ارزیابی تاثیرپالماتین هیدروکلراید بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم درموش­های صحرایی دیابتی شده بااسترپتوزوتوسین می­ باشددر این تحقیق، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 240گرم، به طور تصادفی انتخاب و به چهار گروه کنترل، غیردیابتی تیمار شده با پالماتین هیدروکلراید، دیابتی و دیابتی تیمار شده با پالماتین هیدروکلراید تقسیم شدند. دیابت با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 55 میلی­گرم بر کیلوگرم القا و یک هفته پس از تزریق، تیمار با پالماتین هیدروکلراید با دوز10 میلی­گرم بر کیلوگرم در روز به مدت شش هفته و به صورت زیرجلدی انجام شد. آسیب­های بیضه­ای بوسیله رنگ­ آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین مشخص شد و فاکتورهای بیوشیمیایی و هورمونی خون مورد سنجش قرار گرفت.داده ­ها با نرم ­افزار  Prism-5.0-  و آزمون­ های یکطرفه ANOVAو توکی تجزیه و تحلیل شدند.نتایج نشاندادکه دیابت باایجاداسترس­ های اکسیداتیووتولیدرادیکال­های آزاد،باعث افزایش گلوکز و کاهش انسولین اختلال در چربی­های خون یعنی افزایش تری­ گلیسرید و کلسترول می­ شود.درنمونه های تیمارشده باپالماتین این عوارض بهبودیافته،همچنین میزان گلوکز، کلسترول، تری­ گلیسرید کاهش یافته (001/0P≤)و باعث افزایش انسولین (001/0P≤)شده است.با توجه به نتایج بدست‌آمده، پالماتین هیدروکلرایددارای اثر پایین‌آورندگی قند و چربی در خون موش‌های صحرایی دیابتی است که این اثر می­ تواند برای کاستن عوارض قلبی- عروقی ناشی از دیابت قندی مورد توجه قرار گیرد.
رر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Palmatyn Hydrochloride on Some of Serum Biochemical Parameters in Streptozotocin-induced Diabetic Rats ر

چکیده [English]

Diabetesis a metabolic disorder that gripped mankind since time immemorial has been the world's top. Oxidative stress is the result of diabetes and its complications in a large amount of communication. Antioxidants, especially of plant origin are very important in the prevention of diabetes complications.The aim of this study was to evaluate the effect on the Hydrochloride Palmatyn biochemical parameters in streptozotocin-induced diabetic rats is. In this study, 32 male Wistar rats weighing approximately 240 g, were randomly selected and divided into four groups: contro l, non-diabetic Palmatine treated, diabetic and hydrochloride Palmatine diabetic.Intraperitoneal injection of 55 mg/kg streptozotocin diabetes was induced.One week after injection, treated with hydrochloride Palmatine 10mg/kg/Day dose for six weeks and injections were performed. Testicular damage by hematoxylin - eosin specified Vfaktvrhay Vhvrmvny biochemical blood was measured.Data Software prism-5.0-test were analyzed by one way ANOVA and Tukey.The results show that diabetes induced oxidative stress and production of free radicals increase glucose and reducing the secretion in blood insulin, cholesterol and triglyceride abnormalities are disorder.Palmatynin samples treated with these complications improved, the levels of glucose, cholesterol, triglycerides decreased P ≤ 0.001)) Outer hyperinsulinemia (P ≤ 0.001) is. Considering the obtained results, it was found that Palmatine hydrochloride low creators effect on blood glucose and lipid in diabetic rats, the effect can be to reduce the effects of cardio - vascular disease caused by diabetes mellitus be considered.
ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic
  • Rats
  • Palmatine
  • Cholesterol
  • Glucose. ر