تأثیر سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل­ آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss ر

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

چکیده

ﺳﻢ ﺣﺸﺮهﮐﺶ دﯾﺎزﯾﻨﻮن (اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن 60 درﺻﺪ ﺗﺠﺎری) از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻤﻮم ﭘﺮﻣﺼﺮف در زﻣﯿﻦﻫﺎیﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮﻫﺪف از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد وهمچنین دیازینون یک آفت­ کش فسفره­ی آلی است، که در اکوسیستم­های آبی ایران یافت می­ شود. در طی سال­های اخیر نگرانی درباره­ تأثیر این ترکیب بر سلامت ماهی­ها افزایش یافته است. در این مطالعه، تأثیر غلظت­های 07/0، 08/0، 1/0، 13/0 و 16/0 میلی­گرم بر لیتر دیازینون بر فاکتورهای خونی ماهی قزل ­آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شده است. کاهش معنی­دار تعداد گلبول­های قرمز و درصد هماتوکریت، لنفوسیت­ها (05/0>p)، افزایش معنی­دار تعداد گلبول­های سفید و نوتروفیل (05/0p)مشاهده گردید. افزایش میزان MCHو MCVاحتمالاً ناشی از تأثیر مستقیم سم بر بافت های خونساز کلیه و طحال است ولی مکانیسم دقیق این تغییرات نامشخص است. فعالیت آلبومین در پلاسما به طور معنی­ داری کاهش یافته است (05/0p). سطح گلوکز خون ماهی­های تحت تیمار دیازینون به طور معن ی­داری بیشتر از ماهی­های گروه کنترل در طول دوره­ی آزمایش بوده است
ر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectof Diazinon on Blood Factors of RainbowTrout (Oncorhynchus mykiss ر

چکیده [English]

Pesticidediazinon (60 percent of the commercial emulsion) including pesticides are widely used in agricultural areas.In many cases the use of these toxins can cause severe side effects in organisms such as fish,diazinon is also an organic phosphorus pesticides, In recent years, concerns about the health effects of this compound on fish increased.In this study, the influence of 0.07, 0.08, 0.1, 0.13 and 0.16 mg of DZ on blood factors rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), has been investigated.a significantincrease in the number of white blood cells and neutrophils (p
ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • diazinon
  • Blood indices
  • Rainbowtrout ر