اثرات بذر کتان بر اووژنزو بافت تخمدانموش بالغ نژاد و NMRIدر شرایطIn vivoIn vitro

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 پژوهشگاه رویان، مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل، گروه آندرولوژی، تهران، ایران

چکیده

استفاده از بذر کتان در رژیم غذایی انسان در سراسر جهان افزایش یافته است. با این حال برای استفاده از بذر کتان به عنوان یک غذای عملکردی لازم است عوارض جانبی ترکیبات آن که روی باروری انسان اثر می­گذارد مورد بررسی قرارگیرد.به همین علت در این مطالعه اثربذر کتان، روی دستگاه تناسلی موش­های ماده، بررسی گردیدتحقیق حاضر در دو شرایط in vivo  وin vitroانجام گرفت. موش­ها در شرایط In vivoبه مدت 14 روز در گروه­های کنترل باغذای معمولی و شم با دریافت 5/0 میلی­لیتر آب مقطر و سه گروه تجربی محلول بذر کتان را به صورت گاواژ در غلظت­های 33/3، 66/16 و 3/33 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن موش در 5/0 میلی­لیتر آب مقطر دریافت کردند. تشریح در روز 15 انجام شد. سپس مطالعات بافت شناسی روی تخمدان گروه­های کنترل، شم و تجربی­ها انجام شد. در شرایط In vitro  نیز تخمدان­ها در شرایط استریل به مدت 24 ساعت کشت داده شدند، سپس تحت بررسی قرار گرفتند. افزایش معنادار در تعداد و قطر فولیکول­های بدوی، تعداد فولیکول­های اولیه، تعداد فولیکول­های آتروفیه شده، تعداد جسم زرد، کاهش معنادار در وزن جانور، تعداد فولیکول­های ثانویه، تعداد و قطر فولیکول­های گرااف، قطر فولیکول­های اولیه، قطرفولیکو­ل­های گرااف،قطر جسم زرد در شرایط In vivoمشاهده شد. در شرایط In vitroنیز تعداد فولیکول­های آتروفیه شده در اثربذر کتان افزایش یافت. نتایج بدست آمده از بررسی­های انجام گرفته در این تحقیق، حاکی از اثرات منفی بذر کتان روی اووژنزو بافت تخمدان بود که اثر ضد باروری داشته وباید قبل و هنگام بارداری، با احتیاط بیشتری مصرف شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Flaxseedon OogenesisandOvaryTissuein NMRI AdultMice In vivo and In vitro

چکیده [English]

Use of medicinal plants has increased sharply in recent years. However, for the uses of flaxseed as a functional food, its side effects on human fertility must be checked.That's why we decided to study the effect of flaxseed on the reproductive system in female mice.Our experimentswere performed on two conditions in vivo and in vitroMice in 3 different groups have received mice food for 14 days. We used flaxseed, which there are 3.33, 16.66 and 33.3 mg/kg density of flaxseed in 0.5 ml distilled water. Micedescribedonday15.The histological evaluation of control, sham and experimental groups was performed.In vitroovaries were cultured in sterile conditions for 24 hours, and thenwere studied.A significant increase in the number and diameter of primordial follicles, number of primary follicles,, Demolished follicles, Yellow body, and showed decrease  in Animal weight, number of Secondary follicles, number and length of Graafian follicles, primary follicles Length, diameter Graffian and yellow body length in vivo.The number of demolished follicles increase in in vitro.The results of this study indicate that flaxseed have effects on oogenesis and ovary tissue and shouldbe used during pregnancy with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flaxseed
  • Ovary
  • Mice
  • Fertility