اثر توامان وین­ بلاستین و سترورلیکس بر اسپرماتوژنز و میزان آپوپتوز در بیضه موش سوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 گروه آناتومی و علوم تشریح، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 گروه علوم جانوری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه بسیاری از زوج­های جوا ن با مشکل ناباروری مواجه هستند که یکی از دلایل شناخته شده آن شیمی درمانی در مردان مبتلا به سرطان است که باعث اختلالاتی درروند اسپرماتوژنز می­شود. از آنجا که سلول­های در حال تقسیم مثل سلول­های اسپرماتوژنیک بیشتر تحت تاثیر داروهای ضدسرطان قرار می­گیرند، هدف از این مطالعه بررسی اثر ممانعتی آنتاگونیست­های GnRHبر نقص ایجاد شده بوسیله داروهای شیمیایی ضدسرطان است. در این مطالعه که بر روی 30 موش ماده بالغ 6 تا 8 هفته­ای انجام شد، موش­ها به سه گروه کنترل، گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 تقسیم شدند. در گروه آزمایشی 1، وین­بلاستین (داروی شیمی درمانی) روزانه با دوز 25/0 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 5 روز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. در گروه آزمایشی 2 ، دوز مساوی از سترورلیکس به عنوان آنتاگونیست GnRH، سه بار در هفته و یک هفته قبل از تیمار با وین­بلاستین تزریق شد و به مدت سه هفته تزریق آن ادامه داشت. موش­ها در همه گروه­ها سه هفته پس از آخرین تزریق سترورلیکس کشته شدند. نمونه­های بافت بیضه برای مطالعه با میکروسکوپ نوری تهیه شدند. مطالعات میکروسکوپی نشان داد که در گروه کنترل میانگین تعداد سلول­های سرتولی و اسپرماتوگونی به ترتیب، 87/0 ± 2/8  و 9/4±56 بودند. در گروه آزمایشی 1 میانگین تعداد این سلول­های 43/2±6/18 و 46/2±8/39 بودند. در گروه آزمایشی 2 نیز میانگین تعداد این سلول­ها به ترتیب، 87/0±2/9 و 32/3 ±8/54 بود. داده­ها نشان داد که تفاوت بین کنترل و گروه آزمایشی 1 معنی­دار بود اما تفاوتی بین کنترل و گروه آزمایشی 2 وجود نداشت. شاخص اسپرماتوژنز (SI)و قطر اپیتلیوم زاینده در گروه کنترل به ترتیب، 2/0 ±7/0 و 42/9 ±8/168 بودند. در گروه آزمایشی 1، 1/0±17/0 و 45/9±8/117 و در گروه آزمایشی 2، 16/0±62/0 و 14/8±2/161 بودند. داده­ها نشان داد که تفاوت بین کنترل و گروه آزمایشی 1 معنی­دار بود اما تفاوتی بین کنترل و گروه آزمایشی 2 وجود نداشت. نتایج نشان داد که تجویز آنتاگونیست GnRHقبل از شیمی­درمانی می­تواند از عوارض جانبی داروهای  شیمیایی ضدسرطانی جلوگیری کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spermatogenesisand Apoptosis Rate in Testes of Mice Following Vinblastine and Cetrorelix Co-treatment

چکیده [English]

Infertility problems affect young couples. One of the known causes of spermatogenic disorder is chemotherapy in patients with cancer. Since Dividing cells are mainly affected by anticancer drugs, the aim of the present study is to investigate the preventive effect of GnRH antagonist on spermatogenic defect produced by anticancer drug. In the present study 30 adult female mice, aging 6-8 weeks were used. The mice were divided into 3 equal groups: control, exp group 1 and exp group 2. In exp group 1, vinblastin was injected intraperitoneally for 5 days at 0.25 mg/kg. In exp group2, Cetrorelix injection in same doseand 3 times in a week, was started one week before vinblastin treatment and continued for 3 more weeks. The mice in all groups were sacrified 3 weeks after the last dose of Cetrorelix injection. Testicular specimens were prepared for LM studies. Microscopic study revealed that in the control group the mean number of sertoli and spermatogonium, were 8.20 ± 0.87 and 56 ± 4.9 respectively. In exp group 1 the mean number of above- mentined cells were 18.6 ± 2.43 and 39.8 ± 2.46. In exp group 2 the mean numbers of above-mentioned cells were 9.2 ± 0.87 and 54.8 ± 3.32. The data showed the difference between control and exp 1 group was significant, but the difference between control and exp2 was not. Spermatogenesis index (SI) and diameter of germinal epithelium in control group were 0.7 ± 0.2 and 168.8 ± 9.42 respectively. In exp group 1 were 0.17 ± 0.1 and 117.8 ± 9.45 but in exp group 2 were 0.62 ± 0.16 and 161.2 ± 8.14. The data showed the difference between control and exp 1 was significant, but the difference between control and exp 2 was not.It is concluded that GnRh antagonist administration before cancer treatment could prevent the side effect of anticancer drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GnRH antagonist
  • Chemotherapy
  • Cetrorelix
  • Mice