بررسی اثر رسوراترولبر آسیب بیضه ­ای در رت­ های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینر

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

بیماری دیابتبا تولید رادیکال­های آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو نقش مهمی در پیدایش آسیب­های متابولیسمی و بیضه­ای ایفا می­کند. این مطالعه با هدف شناخت و بررسی اثرات آنتی­اکسیدانی رسوراترول در پیشگیری از عوارض اکسیداتیو ناشی از دیابت انجام گردیده است. در این مطالعه 32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار، با محدود وزنی 250 تا 280 گرم انتخاب و به 4 گروه تقسیم گردیدند: شاهد سالم یا کنترل 1، دیابتی یا تجربی 1، سالم تیمار شده با رسوراترول یا کنترل2 و دیابتی تیمار شده با رسوراترول یا تجربی2. گروه دیابتی از طریق تزریق درون صفاقی55 میلی­گرم بر کیلوگرم داروی استرپتوزوتوسین دیابتی شدند و رسوراترول در گروه­های تیماری برای 4 هفته با دوز 10 میلی­گرم بر کیلوگرم مورد تزریق درون صفاقی قرارگرفت. چهار هفته پس از تیمار تمام گروه­ها مورد مطالعات بافتی قرار گرفتند. در موش­های دیابتی کاهش چشم­گیری در قطر و تعداد سلول­های زاینده مشاهده شد و در گروه درمانی با رسوراترول تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده به وسیله دیابت به طور معنی­داری کاهش یافته و ازدیاد سلول­های زاینده با افزایش معنی­داری نسبت به گروه دیابتی همراه بوده است. رسوراترول با توانایی پیشگیری و درمان استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت نقش مهمی در بهبود آسیب­های بیضه­ای و همچنین کاهش میزان گلوکز خون ایفا می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Resveratrol on Testicular Damage in Streptozotocine-induced Diabetic Rats

چکیده [English]

Diabetes disease produces free radicals and oxidative stress serves plays an important role in creating many of behavioral variations metabolic damage played, leading to testicular damage This study have shown resveratrol due to having antioxidant and anti apoptosis properties plays an important role to prevent and care of oxidative stresses therefore, this research investigates through beneficial effects of resveratrol on testicular damages in diabetic male rats induced by streptozotocin. In the current study 32 of male Wister rats, weight range of 250 g to 280 g were selected and divided into 4 groups: 1) Diabetic group, 2) Diabetic group + resveratrol treat, 3) Control group and 4) Control group + resveratrol treat. Diabetes was induced by stz injection (55 mg/kg). Resveratrol was injected at the dose 10 mg/kg for 4 week. In the fourth week, testicular damages were studied using hematoxylin and eosin staining. In the resveratrol treated group morphologic changes made by diabetic is dramatically decreased. On the other hand deteriorative cells are significantly increased the diameter are decreased the first study showed that talking resveratrol, testicular damage in diabetic rats significantly reduced. Ability of resveratrol to treat preventable and oxidative stress plays role in improving the testicular damage, resveratrol can decreased weight and glucose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Resveratrol
  • Spermatogenesis
  • Rat