مطالعه جوجه‌آوری زاغ بور (Podocespleskeiدر پناهگاه حیات‌وحش دشت لاغریدر خراسان رضوی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

گونه زاغ بور (Podoces pleskei) متعلق به خانواده کلاغ‌ها (Corvidae)، از راسته گنجشک‌سانان (Passeriformes) پرتحرک و به صورت جفت و یا تکی دیده می‌شود، همچنین این پرنده بوم‌زاد ایران می‌باشد. این مطالعهبه منظور بررسی جوجه‌آوری و رفتار زاغ بور در پناهگاه حیات وحش دشت لاغری در استان خراسان رضوی و در محدوده شهرستان بردسکن از اوایل بهمن سال 1390 تا نیمه خرداد سال 1391 به مساحت 27000 هکتار که پوشش گیاهی غالب آن قیچ(Zygiphlim eurypterum)، تاغ (Haloxylon sp) و کاروان‌کش (Atraphaxis spinosa)است، انجام گردید. نتایج بررسی نشان داد زاغ بورها در محدوده این منطقه در بهمن ماه به دنبال جفت می‌گردند و فنولوژی زمانی تولید مثل زاغ بور از هفته اول اسفند به مدت دو هفته با آشیانه‌سازی آغاز شده و در پایان اردیبهشت که جوجه‌ها وارد سن پرواز می‌شوند پایان می‌یابد.این پرنده اواسط اسفند شروع به تخم‌گذاری نموده و پس از طی دو هفته خوابیدن بر روی تخم‌ها جوجه‌ها در اوایل فروردین سر از تخم بیرون می‌آورند که وزنی با میانگین هفت گرم دارند. اندازه دسته تخم معمولاً بستگی به فصل تخم‌گذاری و وضعیت آب و هوایی دارد که در این منطقه دسته تخم چهارتایی مشاهده گردید و عامل اصلی تهدید برای موفقیت جوجه‌آوری زاغ بور در منطقه سوسمار Varanus griseus caspiusمشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Breeding Study of Podoces pleskei in Dasht-e Laghari Wildlife Refuge in Razavi Khorasan Province

چکیده [English]

Iranian Ground-jaybelongsto the family of Corvidae, Order Passeriformes, active and can be seen in pairs or individually, as well as the endemic bird of Iran. This study investigated the bredding and behavior of Podoces pleskei in Dasht-e Laghari Wildlife Refuge in Razavi Khorasan Province, near to the Bardaskan County since earlyJanuary 2011 to June 2012 with an area of 27,000 hectares that cover its dominant ZygiphlimeurypterumHaloxylon sp and Atraphaxisspinosa. The results showed Iranian Ground-jayin the study areaare looking for a pair in February, Reproductive phenology of  P. pleskei from the first week of March for two weeks began nesting at the same timeand at the end of May that the birds are flying age ends. This birdstartlayingin mid-March and after two weeks of sleeping on eggs, chicks hatch in early April to bring, the weighted average seven (g). Usually clutch size depends on the season and weather, that the number of eggs in each clutch was observedin the region four eggs. The main risk factor for breeding success of P. pleskei in this area was found Varanus griseus caspius

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Ground-jay(Podoces pleskei)
  • Phenology
  • Wildlife Refuge
  • Breeding success