بررسی تأثیرpH سطوح مختلف بر درصد و قابلیت تخم­ گشایی سیست آرتمیاارومیانا

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف pHبر درصد و قابلیت تخم­گشایی سیست آرتمیا ارومیاناArtemia urmiana) در پنج تیمار مختلف شامل pH(9 ،3/8 ،8 ،5/7 ،7) انجام شد. برای هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. در طول آزمایش تمامی فاکتورهای مؤثر بر تخم­ گشایی ثابت بوده و تنها میزان pHمتغیر بود. پس از 24 ساعت از آغاز انکوباسیون سیست­ها، تعداد ناپلیوس­ها، ناپلی‌های مرحله چتری و تخم‌ها شمارش‌شده و در نهایت درصد و قابلیت تخم­گشایی محاسبه گردید. بر اساس نتایج، درصد و قابلیت تخم­گشایی در 3/8 = pH بیشتر از سایر تیمارها بود و حداقل تخم­گشایی در 9 =pHمشاهده شد. اختلاف مشاهده‌ شده در بین تیمارهای مورد مطالعه بسیار جزئی بوده و از نظر آماری معنی‌دار نبود(P>0.05). به‌طورکلی pHاز عوامل مهم در تخم­گشایی سیست آرتمیا بوده و می‌بایست جهت تولید بهینه آرتمیا ارومیانا میزان pHدر 3/8 ثابت نگه‌داشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels Factors of pH on the Percentage of Hatching (HP) and Hatching Efficiency (HE) Cysts Artemia urmiana

چکیده [English]

The Fisheries Research Laboratory, University of Zabol to investigate the Effect of different levels  factors of pH on the percentage of hatching (HP) and hatching efficiency (HE) cysts Artemia urmiana at five different pH (7, 7.5, 8, 8.3 and 9) were performed. Each treatment was replicated three times. During the experiment, all factors affecting hatching was fixed and the variable pH levels. After 24 hours of incubation system began, the number of nauplii and umbrella cysts forms and cysts were counted and the percentage of hatching capacity was calculated. Based on the results, the percentage of hatching ability of pH=8.3 was higher than other treatments and at hatching was observed at pH=9. Differences between treatments were very small and statistically not significant (P> 0.05). Generally, the pH is an important factor in the hatched Artemia urmiana cysts and for optimization of the pH must be kept constant at 8.3.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia uromiana
  • Hatching percentage
  • Hatching efficiency
  • Cyst
  • pH