بررسی اثرات سمیت سلولی کمپوزیت نانوذرات نقره در بستر ژلاتین بر روی رده سلول سرطانی رحمHela

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

سرطان در حال حاضر دومین عامل مرگ و میر در جهان است و در بین انواع آن سرطان تخمدان شایع­ترین سرطان در بین زنان است. سرطان در نتیجه رشد و تکثیر بدون کنترل سلول­ها ایجاد می­شود که سلول­های سرطانی تومور را ایجاد می­کند. یکی از روش­های درمان این بیماری شیمی درمانی می­باشد. برخی از نانوذرات نقره به دلیل بالا بردن سمیت سلولی با ایجاد استرس اکسیداتیو و افزایش رادیکال­های آزاد در درون سلول­ها از جمله ROSمی­توانند به عنوان حساس کننده مطرح شوند. در این مطالعه اثر نانوذرات نقره در بستر ژلاتین بر رده سلول­های سرطانی رحم بررسی گردید. در این بررسی پس از تکثیر و کشت رده سلول­های Helaنانوذرات نقره در بستر ژلاتین را با غلظت­های 10، 20، 40، 60، 80 و160 میلی­گرم بر میلی­لیتر روی سلول­های سرطانی هلا اثر داده و پس از 72 ساعت با استفاده از روشMTTسمیت مورد نظر ارزیابی قرار گرفته و سپس داده­های بدست آمده توسط دستگاه الیزا ریدر و با آزمون ANOVAتحلیل گردید. نتایج مطالعه نشان داد که نانو ذرات نقره در غلظت­های 20 بعد از 72 ساعت رشد سلول­ها را به طور معنی­داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (p≤0.05). نانوذرات نقره در اندازه و غلظت­های مورد استفاده در این تحقیق نشان می­دهد که نانو ذره نقره در بستر ژلاتین سمیت سلولی موثر بر روی سلول­های سرطانی هلا داشته و به طور مطلوب آپتوز را تا حد بالایی در این سلول­ها القا کرده و از این طریق سبب مرگ سلول­های سرطانی شده و همزمان سمیت کمتری به سلول­های طبیعی بدن داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cytotoxicity of Nanoparticles of Ag/Si_O_P /Gelatin on Uterus Cancer Cell Lines (Hela)

چکیده [English]

Nowadays, cancer is the second cause of mortality in the world and among its variants; the most common cancer in women is the ovary cancer. One of the methods for cancer treatment is chemical therapy. Some nanoparticles can be considered as a sensitizer because they enhance the cytotoxicity due to oxidative stress and increase the free radicals, especially reactive oxygen species (ROS), within cells resulting in cell death. In this study, elevated synergistic effect of Ag/Si_O_P /gelatin nanoparticles as radiosensitizer was evaluated in presence of cobalt-60 gamma rays on human ovary cancer cell line. In this experimental and laboratories study ,after duplication and farming the Hela cell class, gelatin silver nanoparticles with10, 20, 40, 60, 80, 160 densities are effected by Hela cancer cells, and after 72 hours of using MTT, the cytotoxicity is evaluated and the data are analyzed by Elisa Reader and Anova. The Results shown that silver nanoparticles of (p≤5%) 20, 40, 80 density after 72hours, the cell growth is significantly decreased according to controlled group. Silver nanoparticles of different sizes and density of this study is shown that gelatinous nanoparticle have effective cell relation or cancer cell (Hela) and highly induced apoptosis in cells and caused the death of cancer cell and have the lower poisonous to natural body cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano particles
  • Ag/Si_O_P /gelatin
  • Uterus cancer
  • Hela cells class