مطالعه بافت­ شناسی اثر اتانول بر ساختار تاندون آسیب­ دیده در موش صحرایی

نویسنده

گروه پزشکی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

اتانول دارای اثرات سرکوب­ کننده پاسخ­ های التهابی و سیستم ایمنی بوده و آثار مخرب آن در نواحی مختلف بدن مورد بررسی واقع شده است. اما از اثرات اتانول بر ساختار تاندون اطلاعات مفیدی وجود ندارد.هدف از این مطالعه بررسی اثرات بافت­ شناسی اتانول بر ساختار تاندون آسیب دیده در موش صحرایی می­ باشد. تعداد بیست سر موش صحرایی به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه اتانول و کنترل تقسیم شدند. میزان اتانول که بصورت ترکیب با گلوکز در آب آشامیدنی موش­ های صحرایی قرار داشت به تدریج افزایش یافته و توسط موش­ های صحرایی مورد مصرف واقع می­ شد. پس از گذشت یک هفته از مصرف، در تاندون آشیل هر کدام از موش­ های صحرایی در محل اتصال به استخوان پاشنه­ ی پا آسیب القا گردید. درهفته چهارم تمامی موش های صحرایی معدوم شدند و از تاندون آسیب دیده آنها نمونه ­گیری انجام شد و مورد ارزیابی بافت­ شناسی قرار گرفت. القای اتانول سبب افزایش تینوسیت­ هایی با مورفولوژی غیرطبیعی، در هم ریختگی و نامنظم شدن الیاف کلاژن با گرایش به سمت افزایش تعداد تینوسیت­ ها و نورگ­زایی سه هفته پس از آسیب تاندون، گردید. تاندون در گروه اتانول نسبت به گروه شاهد هیچ گونه التیامی نداشت و بهبودی در آن دیده نشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اتانول روند التیام تاندون را به تأخیر انداخته و سبب شکل­ گیری مجدد آن بطور غیرطبیعی و با تأخیر زیاد می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HistologicalStudy of the Effect of Ethanol on the Injured Tendon in Rat

چکیده [English]

Ethanolhas a suppressive effect on inflammation and immune responses and its impact has been studied in different regions of the body. But there is no useful information about ethanol effects on tendon structure. The aim of this study was to evaluate the histological effects of ethanol on rat tendon is injured.Twenty rats were randomly divided in two groups: ethanol and control. The amount of ethanol in combination with glucose in the drinking water of rats was gradually increased and was also used by them. After one week of use, the Achilles tendon of rats at each junction of the calcaneus injury was induced. In the fourth week, all rats were sacrificed and the injured tendon samples were collected and were examined histologically. Ethanol-induced increases Tenocyte with abnormal morphology, disruption and irregular collagen fibers toward increasing the number of Tenocyte and neovascularization was 3 weeks after tendon injury.Tendon in the ethanol group than the control group did not have any healing or improvement. The results of this study showed that ethanol causes delayed healing and tendon reformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Tendon
  • Rat
  • ethanol
  • Tenocyte