تأثیر آنزیم آلکالین فسفاتاز بر آنزیم­ ها و پروتیئن­ های کبد موش صحرائی بر پایه مهار آنزیمی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

کبد بزرگترین غده بدن است که دارای ترشحات مختلفی می­باشد و آنزیم آلکالین فسفاتاز از جمله این ترشحات می­باشد. هدف از انجام این پژوهش یافتن تأثیر آنزیم آلکالین فسفاتاز بر آنزیم­ها و پروتئین­های کبد موش صحرائی بر پایه مهار آنزیمی توسط –Lهموآرژنین می­باشد. این مطالعه تجربی روی 35 سر موش صحرائی نر بالغ انجام شد. موش­ها به طور تصادفی به پنج گروه هفت تائی کنترل، شاهد، تجربی 1، 2 و 3 تقسیم شدند. به گروه کنترل آب و غذا داده شد. گروه شاهد صرفاً حلال تزریق شد. در گروه تجربی1، مقدار 2/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر آنزیم آلکالین فسفاتازتزریق گردیدگروه تجربی 2: مقدار2میلی­گرم بر میلی­لیتر مهار کننده L-هموآرژنین تزریق گردید. در گروه تجربی3، ابتدا مقدار 2 میلی­گرم بر میلی­لیتر L- هموآرژنین و بعد از دو ساعت2/0 میلی­گرم بر میلی­لیتر آنزیم آلکالین فسفاتاز تزریق گردید. همه تزریق­ها برای مدت 5 روز انجام شد. دادههای آماری توسط آزمون ANOVAو دانکن در سطح معناداریP توسط نرم­افزار SPSSنسخه15 تعیین گردید.فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)دارای افزایش معنی­داری نسبت به گروه کنترل (در سطح 05/0 p) می­باشد و در میزان فعالیت آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و غلظت پروتئین کل و آلبومین تغییر معنی­داری مشاهده نگردید. تزریق آلکالین فسفاتاز سبب افزایش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و آسپارتات آمینوترانسفراز می­گردد و همچنین سبب تخریب بافت کبد می­شود. استفاده از مهار کننده–Lهمو آرژنین باعث جلوگیری از تخریب سلول های کبد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Alkaline Phosphatase on the Enzymes and Proteins of Liver Tissue of Rat by Enzyme Inhibition

چکیده [English]

Liver is the largest gland in the body; which have different secretions. Alkaline phosphatase enzyme is one of them. The aim of this study is the investigation of alkaline phosphatase effect on the enzymes and proteins of liver in the male rats on the basis of enzyme inhibition by L-Homo argenine. In this experimental study, 35 adult male rats were studied. They were randomly divided into 5 groups with seven rats in each group, including: control, sham and testing 1, 2 and 3 respectively. Control group were nourished by food and water; Sham group were injected just solvent. Group 1: 0.2 mg/ml alkaline phosphatase enzyme was injected. In Group 2: 2 mg/ml L-homo arginine inhibitors were injected. Group 3: First 2 mg/ml L-homo arginine was injected, then after 2 hours, 0.2 mg/ml alkaline phosphatase injection was done. All injections continued for 5 days. At the end of duration, a sample was prepared for evaluating ALP. Data was collected by using SPSS software and by one-way variance analytical tests (ANOVA) in significance P

کلیدواژه‌ها [English]

  • alkaline phosphatase
  • liver
  • Enzyme inhibition
  • L- homo arginin