تاثیر عصاره آبی- الکلی پنیر نخل بر میزان هورمون ­های گنادوتروپین و استروئیدهای جنسی در موش صحرایی نر بالغ مبتلا به کم­ کاری تیروئید

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

از جمله موارد استفاده از گیاهان داروئی استفاده از آنها در درمان ناباروری است. یکی از این گیاهان نخل خرما از گونه­ی Phoenix dactylifera  و از تیره پالماسه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر عصاره آبی- الکلی پنیر نخل بر میزان گنادوتروپین­ها (LHو FSH) و استروئیدهای جنسی (تستوسترون و دی هیدروتستوسترون) در موش صحرایی نر بالغ مبتلا به کم کاری تیروئید می­باشد. در این مطالعه تجربی از 48 عدد رت نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 190 تا 200 گرم و سن 5/2 تا 3 ماه استفاده شد. حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای استاندارد، گروه شاهد 2 میلی­لیتر آب مقطر، گروه تجربی 1 داروی متی مازول به میزان 25 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 10 روز، گروه تجربی 2 عصاره پنیر نخل به میزان 200 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 21 روز و گروه­های تجربی 3 و 4 ابتدا داروی متی­مازول به میزان 25 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 10 روز و سپس عصاره پنیر نخل به میزان  100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم به مدت 21 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروه­ها در پایان دوره آزمایش خون­گیری انجام شد و میزان هورمون­های LHFSH ، تستوسترون و دی­هیدروتستوسترون به روش الایزا اندازه­گیری شد. نتایج حاصل با استفاده از نرم­افزار SPSS  و تست آماری ANOVA  و در اختلاف سطح آماری معنی­دار 05/0p بین گروه­های تجربی، کنترل و شاهد مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت سرمی هورمون LH، تستوسترون و دی­هیدروتستوسترون درگروه تجربی 1 با گروه­های کنترل و شاهد کاهش معنی­دار را نشان داد. همچنین غلظت سرمی هورمون LH، تستوسترون و دی هیدروتستوسترون در گروه­های تجربی 3 و 4 نسبت به گروه تجربی1 افزایش معنی­داری را نشان داد، اما در گروه تجربی 2 نسبت به گروه­های کنترل و شاهد فقط در میزان تستوسترون  افزایش معنی­دار مشاهده شد. مقایسه میانگین غلظت سرمی FSHدر هیچ گروهی تغییرات معنی­داری را نشان نداد.بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق و مطالعات سایر محققان، احتمالا ترکیبات آنتی­اکسیدانی و ریزمغذی­های موجود در عصاره پنیر نخل خرما از طریق بهبود عملکرد غده تیروئید توانسته است سطوح کاهش یافته هورمون­های تستوسترون و لوتئینی را افزایش دهد و باعث بهبود عملکرد بیضه و تولیدمثل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hydro-alcoholic Extract of Palm Meristemon the Levels of Gonadotropins and Sex Steroid Hormones in Adult Male Rats with Hypothyroidism

چکیده [English]

Medicinal plants have various uses, one of which is in the treatment of infertility. Different parts of Palm, Phoenix Dactylifera of the Palmaceae family, are used as medicine. The objective of this study was to evaluate the influence of hydro alcoholic extract of Palm meristem. On the levels of gonadotropin (LH and FSH) and sex steroids (testosterone and dihydrotestosterone) in adult male rats with hypothyroidism.  In this experimental study, 48 adult male wistar rats, each weighing approximately 190 to 200 grams and up to 3 months of age, were used. Animals were randomly divided into 6 groups of 8: The control received standard food and water, the sham got two ml distilled water, the experimental group 1 was orally treated with 25 mg/kg methimazolefor 10 days, the experimental group 2 orally received 200mg/kg Palm meristem extract for 21 days, and experimental groups 3 and 4 were first treated with 25mg/kgmethimazolefor 10 days and then with 100 and 200 mG/kgextract for 21 days respectively. At the end of the experiment, blood samples were taken and the serum levels of LH, FSH, testosterone and dihydrotestosterone were measured by Elisa tests. The results were analyzed using SPSSsoftware and ANOVA statistical test, and the significant statistical difference between control and experimental groups was considered 0.05 P=0.05. Results showed that mean serum concentrations of LH,testosterone and dihydrotestosterone hormones declined significantly in the experimental Group 1 compared with control and sham groups. Also, serum levels of LH , testosterone and  dihydrotestosterone increased significantly in the experimental groups 3 and 4 compared with experimental group 1, however, only testosterone rose in the experimental group 2 in respect to sham and control groups. Comparison of mean serum concentrations ofFSH showed no significant difference among various groups.Based on the results of this research and other studies, presence of antioxidant compounds and micronutrients in the Palm meristem extract are able to elevate the decreased levels of testosterone and luteinizing hormones, and improve the reproductive performance of testis through enhancing activities of thyroid hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  •  Palm meristem
  • Gonadotropin
  • Sex steroids
  • Hypothyroidism
  • Rat