تأثیرعصاره سیر بر هورمون­های تولیدمثلی در موش ماده کوچک آزمایشگاهی تحت استرس گرمایی

نویسندگان

گروه علوم دامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران

چکیده

استرس گرمایی یکی از عمده­ترین فشارهای محیطی به خصوص در مناطق گرمسیری بوده و با تأثیر بر کل سیستم حیاتی، عملکرد  تولیدمثلی را کاهش می­دهد.سیر با نام علمی Allium sativum به عنوان گیاه دارویی موثر در افزایش توان مقابله با استرس مطرح می­باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیرافزودن عصاره هیدروالکلی سیر به آب آشامیدنی بر تغییرات هورمون­های تولیدمثلی، اووژنزوباروری تحت استرس گرمایی در موش ماده به انجام رسید. در این تحقیق تجربی از 50 سر موش ماده بالغ در 5 گروه و 10 تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: گروه کنترل (شرایط طبیعی بدون دریافت عصاره) و چهار گروه تیماری که روزانه به مدت4 ساعت تحت استرس گرمایی قرار گرفتند و به ترتیب دوزهای صفر، 200، 400 و 800 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره را به مدت 30 روز دریافت نمودند. در پایان دوره از تمامی گروه­ها نمونه­های خونی دریافت گردید و غلظت هورمون­های استروژن ، پروژسترون ، FSHو  LHاندازه­گیری گردید. استرس گرمایی به طور معنی­داری (05/0p) باعث کاهش تمامی هورمون­های تولیدمثلی در گروه صفر گردید، لیکن میزان FSHو  LHدر تیمار آزمایشی با دوزهای400 و 800میلی­گرم نسبت به گروه صفر افزایش یافته است. در گروه­های تیماری 200 ، 400 و 800 افزایش معنی‌داری در غلظت استروژن و پروژسترون نسبت به گروه صفرمشاهده گردید و به گروه کنترل نزدیک گردید. بنظر می­رسد که عصاره سیر در غلظت­های مورد نظر می­تواند با تأثیر بر محور هیپوفیز- گناد بر عملکرد ترشحی تخمدان در شرایط استرس گرمایی موثر واقع شده و تا حدود زیادی اثرات منفی ناشی از استرس را خنثی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Garlic Extract on Sexual Hormones in Heat-stressedFemale Mice

چکیده [English]

Heat stress is one of the most important environmental pressures especially in tropics which reduce sexual performance by affecting whole vital system. Garlic (Allium sativum) as an effective pharmaceutical plant has been proposed for increasing resistance against stress. Current research was carried out to study the effects of garlic hydro alcoholic extract on reproductive hormones in female mice under heat stress. Fifty female mice were studied in five groups and ten replications. Experimental treatments were control group (normal situation without receiving extract), 0, 200, 400, and 800 mg/kg of body weight of external for thirty days. Blood samples were taken at the end of experiment period and estrogen, progesterone, FSH and LH hormones were measured. Obtained data were analyzed using SPSS program. Heat stress reduced all sexual hormones significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • garlic extract
  • Sexual hormones
  • heat stress
  • Mice