مقایسه سطح سرمی هورمون پرولاکتین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با گروه کنترل

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 واحد ژنتیک، مرکز تحقیقات و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) شایع‌ترین اختلال اندوکرین در زنان در سنین باروری با شیوع 5 تا 10 درصد است. علت این بیماری به طور کامل شناخته شده نیست، اما سطح سرمی برخی هورمون‌ها در این بیماری غیر طبیعی است. مطالعه‌ی حاضر به منظور مقایسه سطح پرولاکتین در بیماران مبتلا به PCOsو گروه کنترل  انجام گرفته است. این مطالعه از اردیبهشت 1391 تا پایان مهر 1392 در مراکز هشت استان انجام گرفت. جامعه آماری 400 بیمار و گروه شاهد 500 نفر در نظر گرفته شدند. اندازه‌گیری سطح سرمی پرولاکتین خون انجام گرفت و اطلاعات جمع‌آوری شده با انجام آزمون من‌ویتنی، محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، و رسم منحنی ROCبه ‌کمکنرم‌افزار SPSSویرایش 16، تجزیه و تحلیل شد. میانگین سطح سرمی پرولاکتین در بیماران تحت مطالعه 08/7±08/20 نانوگرم بر میلی‌لیتر با دامنه 26/50-1/10، و در گروه شاهد 77/2 ± 08/17 نانوگرم بر میلی‌لیتر با دامنه 23-12 محاسبه شد. محاسبات نشان داد که بین سطح سرمی پرولاکتین افراد بیمار و گروه شاهد با حد طبیعی 25 نانوگرم بر میلی‌لیتر اختلاف معنی‌داری وجود دارد (001/0>P). با استناد به نتایج به‌دست آمده در مطالعه‌ی حاضر، نمی‌توان به طور قاطع ارتباط میان سطح بالای پرولاکتین و بیماری PCOرا به عنوان یک نشانه تشخیصی در نظر گرفت. با این حال، انجام مطالعات بیشتر روی جمعیت بزرگتر ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Serumal Level of Prolactin Between Women with Polycystic Ovarian Syndrome and Control Group

چکیده [English]

Polycystic ovarian syndrome (PCOs) with prevalence between5% to 10% is one of the most common endocrinologic disorders in women during reproductive age. Although, the cause of disease is not completely known, the serum level of some hormones is abnormal. The present study aimed to compare the serumal level of prolactin between women with polycystic ovarian syndrome and control group. This study was conducted during 2012 to 2013 in capital of eight provinces. In total 400 PCOs women and 500 control group were considered. The level of prolactin of serum was measured and the obtained data were analyzed by Mann-Witney test and Spearman correlation coefficient using SPSS software ver. 16.0 and the ROC curves were plotted. The mean serum prolactin level in patients group was 20.08±7.08 ng/ml (10.1- 50.26); while it was 17.08±2.77 ng/ml (12-23) in control group. Significantly higher in patients group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • PCOs
  • Serumal level of Prolactin
  • Hyperandrogenism
  • Hyperprolactinemia