مقایسه هیستولوژیکی بافت معده درخفاش حشره خوار و خفاش میوه ­خوار در استان فارس

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه علوم تشریحی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران

چکیده

خفاش­ هاباخوردن حشرات مضر،همچنین نقش درگرده افشانی درختان وکود با ارزشی که تولیدمی­ کنند،دراکوسیستم دارای جایگاه ویژه­ ای هستند. نظربه اهمیت اکولوژیکی واقتصادی این موجود،جهت  شناخت بیشترازآنها،دراین تحقیق تفاوت هیستولوژی بافت معده دردوگونه خفاش حشرهخ وار(Rhinopoma hardwickii)ومیوه خوار (Rousettus aegyptiacus)  باهم انجام گرفتدر این پژوهش از بافت معده پنج خفاش حشره­خ وار و پنج خفاش میوه­ خوار شهرستان جهرم واقع در استان فارس مقاطع بافتی تهیه گردید و مقاطع از لحاظ وجود یا عدم وجود پرز، نوع سلول­های عضلانی، ترتیب لایه ها، نوع غدد، نوع ترشحات غدد، انواع سلول­ها، وجود یا عدم وجود پرده سروزی و وجود یا عدم وجود چاله با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتنتایج نشان داد که بافت معده در هر دو گونه شبیه به پستانداران و دارای 3ناحیه کاردیا، بدنه و پیلور می­ باشد اما آستر مخاط و زیر مخاط در گونه میوه ­خوار ضخیم ­تر و مشخص­ تر بوده و رشته­ های کلاژن بیشتری نسبت به گونه حشره­خوار داردبنا به نتایج حاضر به طور کلی لایه­ ها در گونه میوه خوار نسبت به حشره­ خوار ضخیم ­تر می­ باشد که احتمالاً به دلیل بزرگتر بودن معده گونه میوه­ خوار نسبت به گونه حشره­ خوار می­ باشد که ناشی از لزوم مدت زمان بیشتر جهت هضم مواد سلولزی در معده گونه میوه ­خوار می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological Comparison of Gastric Tissue between Rhinopoma hardwickii bats and Rousettus aegyptiacus Batsin Fars Province

چکیده [English]

Bats play a special role in the earths ecosystem by eating harmful insects, helping in pollination of trees and producing precious fertilizer. Due to their ecologic and economic importance, and to get a better understanding of bats, the differencebetween histology of gastric tissue in two species of bats namedRhinopoma hardwickii and Rousettus aegyptiacusis studied. In this research five insectivorous bats and five flying fox were chosen from Jahrom in the province of Fars, tissues of their stomach were prepared, and sections were compared regarding presence or absence of perez, type of muscle cells, type of glands, type of gland secretions, types of cells, existence or lack of serous membrane, and presence or absence of pits were examined by light microscopy.The results showed that the stomach tissue in both species were similar to mammals and had 3 areas: cardia, body and pylorus; however, the lining mucosa and sub-mucosa in fruit-eating species were thicker and specific and had more collagen fiber than the insectivorous species. Based on the present study, in general, the stomach layers in flying fox species are thicker than that of Insectivorous bats; that is probably because of bigger stomach of flying fox comparing with the insectivorous species which is probably due to the greater size of the stomach in flying fox species which is due to the necessity of more time for digesting the cellulosic materials in flying fox species stomach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histology
  • Bat
  • stomach
  • Rousettus aegyptiacus
  • Rhinopoma hardwickii