بررسی اثر سمیت سلولی عصاره جلبک Enteromorpha clatherataبر روی رده­ های سلول­ های سرطانی Hela  و MCF-7

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی، پرند، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

چکیده

سرطان دومین عامل مرگ در جهان است. درمان­ های دارویی متداول اغلب اثرات درمانی کوتاهی داشته و حتی منجر به مقاومت دارویی

می­ گردد. امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی با منشأ گیاهی متداول گشت. لذا در این تحقیق اثرات غلظت­ های مختلف عصاره اتانولی جلبک Enteromorpha clatherataبر روی رده ­ای از سلول ­های شبه اپی­تلیالی مشتق شده از سرطان دهانه رحم (Hela) و سرطان پستان (MCF-7) بررسی شد. رده ­های سلولی از انستیتو پاستور تهیه و در شرایط کنترل شده، همراه با RPMIحاوی 10% FBS، پنی­ سیلین و استرپتومایسین کشت داده شد و به تعداد 10000 سلول به پلیت 96 خانه منتقل گردید. سلول­ها در مجاورت غلظت­های (156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 5/7 و10 میلی­گرم بر میلی ­لیتر) که در RPMIدارای PBSحل شده بود، قرار گرفتند. کشت سلول­ها، بدون حضور دارو ، به عنوان کنترل در زمان 72 ساعت انجام شد و میزان سمیت سلولی با آزمون MTTبعد از 72 ساعت بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره Enteromorpha clatherataبر هر دو رده سلولی Helaو MCF-7در غلظت 625/0 میلی­ گرم بر میلی­ لیتر، رشد را به طور معنی­ داری نسبت به گروه شاهد کاهش داد. این عصاره دارای اثرات سمیت سلولی در غلظت­ های  25/1، 312/0 و 156/0 میلی­گرم بر میلی­ لیتربوده و باعث مهار رشد سلول­ ها به ترتیب به میزان 66 % ، 66% و 48% در رده سلولی Helaو 70 % ، 65% و 56% در رده سلولیMCF-7شد. بالاترین درصد مهار رشد در غلظت 625/0 میلی­ گرم بر میلی ­لیتربه میزان 71% در Helaو  به 76% در MCF-7بوده است. میزان IC50،  17/0 میلی­ گرم بر میلی­ لیتردر Helaو  19/0 میلی­ گرم بر میلی ­لیتردر MCF-7محاسبه شد. نتیجه این که عصاره­ ی اتانولی Enteromorpha clatherataباعث مهار رشد سلول­های سرطانی Helaو MCF-7شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxic Effect of Enteromorpha clatherata Extract on Hela and MCF7 Cancer Cell Lines

چکیده [English]

Cancer is the second cause of death in the world. Current therapies for treating cancer are often restricted by short-term efficacy, even lead to the drug resistance. There has been increased interest in the use of natural compounds with chemotherapeutic effects for treatment of cancer. In this study, the effects of different concentrations of ethanolic extract of Enteromorpha clatherata, on human breast cancer cell (MCF-7) and cervix cancer cells (Hela) were investigated. Cell were produced in Pasteur Institute and were cultured under controlled conditions with RPMI containing 10% FBS and penicillin streptomycin in cell culture flasks, the cells were transferred to 96 well plates with 10.000 cells. Cells were exposed to different concentrations of extracts (0.156, 0.312, 0.625, 1.25, 2.5, 5, 7.5 and 10 mg/ml) that had been dissolved in RPMI with FBS. Cells cultured with all conditions without the presence of the drug as a control for 72 hours and cell toxicity was assessed with the MTT assay after 72 hours. The result of this study showed that ethanolic extract of Enteromorpha clatherata on both Hela cell and MCF-7 in 0.625 mg/ml concentration consistency reduces the growth of cells significantly in comparison to control group. This extract possesses cytotoxic effects in 0.156, 0.312, 1.25 concentrations and inhibit the growth of cells to 48 %, 66 % and 66 % in Hela and to 56 %, 65% and 70 % in MCF-7 MCF-7 in 0.625 mg/ml. The IC50 is 0.17 mg/ml in Hela and 0.19 mg/ml MCF-7 respectively. The results show that ethanolic extract of Enteromorpha clatherata caused the growth inhibition of cancer cells in Hela and MCF-7.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity
  • Enteromorpha clatherataHelacell line
  • MCF-7 Cell Line
  • MTTassay