سلول­ شناسی بافت آبشش در بچه ماهی کفال طلایی انگشت قدLiza aurataبه روش هیستومورفولوژی و ایمونوهیستوشیمی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، بخش بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 گروه بیولوژی دریا، بخش بافت شناسی دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

ماهی کفال طلاییLiza aurataازگونه های مهم وخوراکی حوزه دریای خزر بوده که بدلیل عدم مطالعه میکروسکوپی بر روی بافت آبشش در گونه مورد نظر تحقیق اخیر انجام پذیرفته است.برای این منظور تعداد 20 قطعه ماهی پس از زیست­سنجی مورد استفاده قرار گرفتند. بطوری­که کمان آبششی دوم ازسمت چپ پس ازتبدیل به قطعات کوچکتربه مدت48 ساعت درمحلول بوئن تثبیت گردیدپس ازانجام مراحل معمول بافت شناسی برش­های 5 تا6  میکرونی تهیه و رنگ­آمیزی بروش هماتوکسیلینائوزین و پریودیک اسید شیف برروی آنها انجام گرفت.درمطالعات ایمنوهیستوشیمی،لامها بعد از طی مراحل اولیه آماده ­سازی درمحلول فسفات بافر سالین شستشوداده وسپس وارد ترکیب فسفات بافر سالین کلراید سدیم وتویین شدنددر مطالعات میکروسکوپی هر تیغه آبششی به صورت یک پوشش باریک از سلول‌ها که بر روی غشاء پایه قرار گرفته و دو سطح آن بوسیله سلول‌های پیلار محافظت می‌شدند. لاملاها بصورت مسطح و به تعداد زیاد که غشاهای تنفسی را نیز تشکیل دارای سلولهای ترشح کننده موکوسی بودند. دیگر سلول‌های اصلی سلول­های کلراید که به وسیله سلول‌های پوشاننده مسطح احاطه و بیشتر در محل اتصال بین لاملاها و فیلامنت قرار گرفته بودند. مطالعات ایمونوهیستوشیمی نشان داد که این سلول­ها به تعداد زیاد در اپیتلیوم فیلامنتی و بندرت در اپیتلیوم لاملایی قرار گرفته بودند. مطالعه اخیر بر روی بافت پوششی آبشش گونه مورد نظر نشان داد ساختار سلولی آن دارای تشابهات مانند نوع ساول­ها و تفاوت­هایی از نظر جایگاه با سایر ماهی­ها بوده که به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytology of Gill Tissue of the Fingerling Golden Mullet (Liza aurataBy Using Histomorphologival and Immunohistochemical Methods

چکیده [English]

Golden mullet is very important species and edible in Caspian sea  areaDue to no microscopic study on the gill tissue in this species the recent research has been doneFor this purpose, 20, of fish after biometry were used.In this research fish collected for histological studies of the second gill arch on the left, then convert into smaller piece fixed in Bouin 's solution and incubated for 48 hAfter routine histological procedures,sectionsat 5 to 6 micronsthickness stained using (HandE), (PAS) and cover slip was done. In immunohistochemical studies , paraffin slides after the initial stages of preparation such as removal and discharge of ethanol in phosphate buffer saline solution and then rinsed in phosphate buffer saline solution that combines, of NaCl and Tween. In gill microscopic examination each blade as a thin layer of cells layed on the basement membrane and two side of the them were protected with Pilar cells. Flat membranes of the respiratory lamellae that are formed in large numbers mucous secreting cells. The other main cells in the chloride cells and surrounded by flat lining cells were higher at the junction between the lamellae and filaments. Immunohistochemical studies showed that the cells were exposed to a large number of filament epithelium and rarely in the epithelium of lamella.Recent study on gill epithelial cells of this species showed some similarities and differences with other species that have been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cytology
  • Gill
  • Liza aurata
  • Immunohistochemistry