مطالعه هیستوژنز مخچه جنین در گوسفند نژاد قزل

نویسندگان

1 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه بافت شناسی دانشکده دامپزشکی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین الگوی زمانی تمایز بافت مخچه در دوره جنینی گوسفند نژاد قزل می­باشد.در این مطالعه که از نوع توصیفی مشاهده­ای است از 100 جنین جدا شده از رحم گوسفند آبستن بطور تصادفی استفاده شده است. نمونه­ها پس از فیکس شدن و اندازه­گیری مورفولوژیکی طی مراحل تهیه مقاطع بافت­شناسی به روش هماتوکسیلین-ائوزینرنگ­آمیزی شده در زیر میکروسکوپ نوری بررسی شد. در مشاهدات میکروسکپی در زمان چهل روزگی از آبستنی هنوز بافت مخچه تمایزپیدانکرده بود. در این مرحله، محل ظهور مخچه به حالت توده سلول­های، نورواپیتلیال لوله عصبی بود. در پنجاه روزگی از آبستنی، فرم اولیه مخچه در اثر قرارگیری سلول­های مهاجربطور لایه­بندی و ایجاد چین­خوردگی اولیه در زیر نرم­شامه، قابل تشخیص بود. در هفتاد روزگی،چین­ها به تعداد بیشتری روی نوارهای بلند به صورت چین اولیه که روی آن چین ثانویه قرار دارند مشاهده می‌شوند. درهشتادروزگی، شاهد ظهور سلول­های پورکنژ در بین لایه­های گرانولار و مولکولار بودیم. در نود روزگی از آبستنی، بافت مخچه دارای چین­های اولیه، ثانویه و ثالثیه بود. در صد و بیست روزگیتمامی ساختارهای بافتی مخچه در ماه آخر از آبستنی به فرم بالغ دیده شد.می­توان نتیجه گرفت که تمایز بافت مخچه از توده سلول­های مهاجر لوله عصبی بوده که بعد از هفته­های ششم شروع می­گردد و تمامی ساختار بافت مخچه در دوره جنینی و قبل از زمان یک ماه قبل از زمان تولد تظاهر می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histogenesis Study of Fetal Cerebellum in Gezel sheep

چکیده [English]

The purpose of this study is to determine the differentiation time of cerebellum tissue during fetal life. This study is a descriptive observation of 100 fetuses of pregnant sheep uterus that were chosen randomly. After fixation, morphological measurement and preparing histological sections, the samples were stained by HandE and were examined under a light microscope. According to microscopic observations of 40th day of gestation, cerebellum tissue had not yet differentiated. Therefore, at this stage, the appearance of cerebellum was like an overlying mass of neuroepithelial cells in metencephalon area of neural tube. At the 50th day of gestation, the initial form of the cerebellum was separable due to the placement of migrating cells in layers and creating initial wrinkle under the pia mater. At the 70th day, great number of wrinkles could be seen on long strips in a way that primary wrinkle was underneath the secondary wrinkle. At the 80th day of gestation, Purkinje cells were observed between granular and molecular layers. At the 90th day of gestation, cerebellum tissue had primary, secondary, and tertiary wrinkles. At the 120th day, the whole tissue structure of cerebellum, in the last month of pregnancy, was seen as a mature form in a way that in the last three months there were no significant changes. This can be concluded that the differentiation of cerebellum tissue from the mass of migrating cells of neural tube starts after the sixth week and the whole cerebellum tissue structure appears in fetal life and a month before birth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cerebellum
  • Purkinje cell
  • Sheep fetus