تاثیر عصاره شوید بر تغییرات هورمون­های استروژن و پروژسترون در درمان تخمدان پلی­ کیستیک موش­های صحرایی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاداسلامی، جهرم، ایران

چکیده

یکی از شایع­ترین علل ناباروری، سندرم تخمدان پلی­کیستیک می­باشد و 6 تا 8 درصد زنان در سنین باروری مبتلا به این اختلال اندوکرینی می­باشند. عصاره شوید دارای فلاونوئیدها و ترکیبات فیتواستروژن می­باشد که در درمان بسیاری از بیماری­ها مؤثر می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر عصاره شوید بر تغییرات هورمون­های استروژن و پروژسترون در درمانتخمدان چند کیستی القا شده با استرادیول والرات در موش­های صحرایی می­باشد. 35 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن 20±180 گرم که دارای 2 الی 3 دوره متوالی سیکل استروس بودند انتخاب شدند. سپس به 5 گروه 7 تایی شامل گروه کنترل (بدون دریافت هیچ ماده­ای)، گروه شاهد پلی­کیستیک (روزانه 4 میلی­گرم بر کیلوگرم داروی استرادیول والرات به صورت عضلانی دریافت کردند)، گروه­های تجربی 1، 2 و 3 (علاوه بر دریافت 4 میلی­گرم بر کیلوگرم داروی استرادیول والرات، روزانه دوزهای حداقل، متوسط و حداکثر عصاره شوید را به صورت درون صفاقی دریافت کردند) تقسیم شدند. پس از تیمار از موش­های تمام گروه­ها خونگیری بعمل آمد و هورمون­های استروژن و پروژسترون به روش الایزا اندازه­گیری شد. غلظت هورمون استروژن در گروه پلی­کیستیک و گروه تجربی با دوزهای حداقل و متوسط عصاره شوید دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد. غلظت هورمون پروژسترون در گروه پلی­کیستیک و گروه­های تجربی با دوزهای حداقل، متوسط و حداکثر عصاره شوید دارای کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل می­باشد. احتمالاً عصاره شوید سبب بهبود سندرم تخمدان پلی­کیستیک به واسطه تغییر در ترشح هورمون های استروژن و پروژسترون می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Anethum graveolensExtract on Changes of Estrogen and Progesterone Hormones in treatment of Polycystic Ovary in Rats

چکیده [English]

One of the most common causes of in fertility is polycystic ovary syndrome (PCOS) and 6-8 percent of womens of child bearing age are affected with endocrine disorders. If the extract contains flavonoids, phytoestrogens are compounds that are effective in treating many diseases. The purpose of this study was to investigate the effect of changes in estrogen and progesterone hormones in polycystic mice.35 female Wistar rats weighing 20±180g in 2 to 3 consecutive estrous cycles were selected. Then divided into 5 groups of 7 to include a control group (no drug), polycystic group (day 4 mg/kg estradiolvalerate drugs were given intramuscularly), experimental 1, 2 and 3 groups, which also received 4mg/kg estradiolvalerate medication, daily doses, minimum, average and maximum to extract the received intraperitoneally. After 21days, all mice were bled to measure the hormones estrogen and progesterone was used.Level estrogen concentrations in the polycystic group and the experimental group that Anethum graveolens minimum and average dose received has increased significantly compared with control requirements. Progesterone concentration in polycystic experimental group has a significant decrease compared with control requirements. The subjects were identified that are likely to extract improves ovary polycystic syndrome due to changes in the concenteration of estrogen and progesterone hormones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anethum graveolens
  • estrogen
  • progesterone
  • Polycystic
  • Rat