بررسی اثر داربست­های نانوالیاف کیتوسان/ پلی وینیل الکل برروی زخم­های ناشی از سوختگی در موش نر بالغ نژاد NMRI

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

به منظور ترمیم زخم ناشی از سوختگی تحقیقات بسیاری از جمله استفاده از داربست­های زیستی به دلیل قابلیت دستیابی به ویژگی­های مطلوب انجام شده است. به دلیل خواص زیستی مناسب کیتوسان نظیرقابلیت زیست‌سازگاری و خواص ضدمیکروبی و ارتقای التیام زخم در مصارف زیستپزشکیو نیزخصوصیات زیست ­سازگاری و عدم تحریک سیستم ایمنی پلی وینیل الکل بر آن شدیم تا تاثیر داربست نانولیفی مخلوط این دو پلیمر را روی پوست آسیب­دیده در شرایط  In vivo بررسی کنیم. 30 سر موش نر نژاد NMRIبطور تصادفی در یک گروه کنترل و سه گروه تجربی (داربست کیتوسان و پلی وینیل الکل با نسبت­های 0/100 ، 20/80 ، 30/70) تقسیم گردید و با رعایت شرایط استریل و تحت بیهوشی، یک زخم به قطر 1 سانتی­متر و با ضخامت کامل پوست در پشت هر موش ایجاد شد. داربست­های نانوالیاف بدست آمده از فرایند الکتروریسی را بصورت زخم­پوش در آورده و بر روی محل سوختگی قرار داده، محل سوختگی هر روز استریل و با داربست پانسمان می­شدند پس از 21 روز مراحل بافت­شناسی مربوطه بر روی زخم صورت گرفت. کاهش معنی­دار ضخامت قطر زخم در گروه­های تجربی نسبت به گروه کنترل (001/0p) و افزایش ضخامت اپیدرم، درم و هیپودرم نسبت به گروه کنترل (05/0p) دیده شد. نتایج پاتولوژی نشان­دهنده اثربخشی بسیار مناسب داربست­های نانولیفی ترکیبی کیتوسان/پلی­وینیل الکل نسبت به گروه کنترل است. ضمن اینکه تسریع معنی­دار سرعت جمع­شدگیزخم در نمونه­های حاوی داربست نسبت به کنترل دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Chitosan/Polyvinilalchol Nanofibers Scaffold on Skin Burns in Adult Male NMRI Mouse

چکیده [English]

To repair the wounds of burns a wide range of research including the use of bio-scaffolds due to ability to achieve the desired characteristics has been done. According to favorable biological properties of chitosan such as biocompatibility, antimicrobial properties and the ability to improve wound healing in biomedical applications, and also due to biocompatibility and lack of stimulation of the immune system of polyvinyl alcohol, the authors decided to investigate the in-vivo effect of Nanofiber scaffolds on the mix of these two polymers on damaged skin.30 NMRI male mice were randomly divided in to a control group and three experimental groups (Scaffolding chitosan: polyvinylalcohol ratio of 0.100, 20.80, 30.70).Under sterile conditions and anesthesia, a 1 cm in diameter and full thickness skin wounds was created on the back of each mouse. Electrospinning nanofiber scaffolds were applied as wound dressing to cover the burn. The burn area was sterile every day and scaffolding was dressing on the wound. After 21 days histological studies have been done on the wound. The results showeda significant meaningful reduction in wound diameter in the experimental group in comparison to control group(p Also increase in the rate of wound shrinkage has been seen in samples containing scaffolds compared to control samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Polyvinylalcohol
  • Electrospinning
  • nanofibrous scaffolds
  • Wound healing