تاثیراستفاده ازسین بیوتیک بایومین ایمبو درجیره غذایی برکارایی رشد در بچه ماهیان سیکلید سورم طلایی (Heros severus

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیلات، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

تاثیر استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره غذایی، بر میزان کارایی رشد در بچه ماهیان سورم طلایی(Heros severus)بررسی شد. هدف از انجام این بررسی تولید ماهی بیشتر، در بازه زمانی کوتاه‌تر و با هزینه تمام شده کمتر در کارگاههای تکثیر و پرورش ماهیان زینتی بود. در این بررسی تعداد 150 عدد بچه ماهی سیکلید سورم طلایی در پنج گروه (شامل یک گروه شاهد و چهار گروه تیمار) با میانگین وزنی 17/1 گرم به مدت دو ماه با جیره حاوی سین‌بیوتیک بایومین ایمبو (به میزان 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم در کیلوگرم جیره خشک) تغذیه شدند. زیستسنجی ماهیان (وزن بدن و طول استاندارد) هر دو هفته یکبار انجام شده و شاخصهای رشد ماهیان در پایان دوره محاسبه شد. نتایج نشان داد که افزودن این سین‌بیوتیک درجیره غذایی برروی پارامترهای رشد بچه ماهیان (افزایش وزن نهایی،درصد افزایش وزن بدن ومیزان رشدویژه) تأثیرمثبت معنی‌داری داشت. میزان افزایش وزن بدن و شاخص رشد ویژه بچه ماهیان در گروه­های تیمار در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. همچنین مقدار شاخص وضعیت بین گروه­های تیمارهای مطالعه اختلاف معنیداری نداشته ولی از گروه شاهد کمتر بود. نتایج این بررسی نشان داد که استفاده از سین‌بیوتیک بایومین ایمبو در جیره خوراک بچه ماهیان سورم طلایی سبب افزایش کارایی رشد ماهیان شده و بهترین دوز پیشنهادی برای این منظور 2 گرم در کیلوگرم غذای خشک بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary Effects of the Symbiotic Biomin Imbo on Growth Performance of the Golden Severom Cichlid Fish (Heros severus

چکیده [English]

 Dietary effects of the symbiotic “Biomin Imbo” on growth performance of the Golden Severom Cichlid fish(Heros severus), was studied. Increasing of the fish biomass in shorter time and less prime cost were the main aims of the recent research. For 2 mounts, 150 young Severom Cichlid fish were fed with the symbiotic “Biomin Imbo” (0, 0.5, 1, 1.5 and 2 g/kg in dry food), Standard length and body weight were being meseared every 2 weeks and growth indices including Body Weight Growth (BWG), Daily Growth Rate (DGR), Condition Factor (CF) and Special Growth Rate (SGR) were calculated at the end of the 2nd month. Results showed that the symbiotic “Biomin Imbo” increased the growth performance of the treatments and the best dosage of the symbiotic was 2g/kg in the Severom Cichlid fish dry food

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severom
  • Cichlid fish
  • growth
  • Synbiotic
  • Biomin Imbo
  • Heros severus