اثر حفاظتی عصاره گیاه مریم‏ گلی (Salviaofficinalis) بر بافت پانکراس موش‏های صحرایی مسموم شده با دیازینون

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد آیت ا... آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران

چکیده

دیازینون یک سم ارگانوفسفره است که با تولید رادیکال­های آزاد موجب القای استرس اکسیداتیو در موجودات زنده می شود. با توجه به خاصیت آنتی­اکسیدانی گیاهانی مانند مریم گلی، این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره گیاه مریم گلی بر بافت پانکراس در موش­های مسموم شده با دیازینون انجام شد. در این مطالعه تجربی، 35 سر موش صحرایی نر بالغ به سه گروه مساویکنترل، دیازینون، دیازینون-عصاره تقسیم­بندی شدند.به حیوانات در گروه­های آزمایشی، دیازینون با دوز 200 میلی­گرم بر کیلوگرم برای یکبار در طول دوره و عصاره با دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت چهار هفته (پنج روز در هفته) به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. موش­ها 24 ساعت بعد از آخرین تزریق کشته شدند. برش‏های بافتی از پانکراس جهت مطالعات میکروسکوپی تهیه شد. سپس داده‌ها با آزمون آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردیدند. تعداد و قطر جزایر لانگرهانس و عروق خونی و تعداد سلول‏های آسینی در گروه دیازینون کاهش معنی‏داری نسبت به گروه کنترل نشان داده است (05/0p). همچنین افزایش معنی­داری بین پارامترهای مورد بررسی در گروه دیازینون-عصاره با گروه دیازینون مشاهده شد (05/0p). یافته‏های این مطالعه نشان می‏دهد عصاره برگ گیاه مریم‏گلی نقش حفاظتی  بر پانکراس دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Protective Effects ofSalvia officinalisExtractonthe PancreaticTissueofRatsPoisonedbyDiazinon

چکیده [English]

Diazinon is organophosphates that causes inhibition of acetylcholinesterase and induceofoxidative stress intheorganismThisstudy was done todeterminethe effects ofSalvia officinalisextractonpancreatictissueinratspoisonedbydiazinon.This experimental study, 35 adult male rats were divided into three equal groups;control, Diazinon(DZN), Diazinon-extractAnimals in experimental groups,were received anintraperitoneal injection of 200 mg/kg DZNfor one time and extractat dose of 100 mg / kg for four weeks(five days per week).Rats were sacrificed24 h after latest injection. Pancreatictissuesections were provided to microscopic studies.  Data were analyzed using of one-way ANOVA.Number and diameter ofIslets of Langerhans and Blood vesselsand number of acini cells in the DZN group sig­nificantly decreasedcompared to the control(pSalvia officinalisextracthaveprotective effect on pancreatic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salvia officinalis
  • diazinon
  • pancreas
  • Langerhans Island