مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده در ماهی شیربت (Barbus grypus

نویسندگان

1 بخش بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران

2 بخش بافت شناسی، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 بخش آناتومی و جنین شناسی، گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

 روده در آبزیان با توجه به نوع رژیم غذایی طول متفاوتی پیدا می­کند ماهی شیربت از ماهیان بومی و فراوان استان خوزستان که دارای رژیم غذایی همه­ چیزخواری می­باشد، دارای ساختار روده­ای متفاوت با ماهیانی است که رژیم غذایی گوشت­خواری دارند. شناخت ساختار بافتی روده در این ماهی میتواند کمک شایانی به تغذیه و همچنین احتیاجات غذایی جهت توسعه پرورش این نوع از ماهی بنماید. در این مطالعه 10 عدد ماهی شیر­بت با میانگین وزنی 52/60 ±25/354 گرم و طول میانگین 16/4 ±25/36 سانتیمتر انتخاب شده و پس از آسان­کشی، روده آن­ها جدا شده  و مراحل تهیه مقاطع پارافینی و رنگ­آمیزی­های معمول بافتشناسی در مورد آن به انجام رسید. با لنز Dino liteو نرمافزار Dinocapture  قسمت­های مختلف اندازه­گیری شده و سپس داده­ها با نرم افزار SPSSوبا  05/0pمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که قسمت ابتدایی روده ضخیم­ترین دیواره، بیشترین تعداد سلول جامی، بیشترین ضخامت طبقه مخاطی و بیشترین ارتفاع بافت پوششی استوانه­ای را نسبت به سایر نواحی روده دارا می­باشد. در صورتی­که لایه عضلانی روده در قسمت انتهایی روده بیشترین ضخامت و در قسمت میانی روده کمترین ضخامت وجود دارد. نتایج به دست آمده از این تحقیق بیان­گر این امر است که بین ساختار بافتی دیواره روده­ ماهی شیربت در مقایسه با سایر ماهیان هم­خانواده از لحاظ ضخامت کل دیواره و ارتفاع بافت پوششی و ضخامت طبقه مخاطی و تغییرات تعداد سلو­ل­های جامی شباهت و در مورد ضخامت طبقه عضلانی نواحی مختلف تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological and Histomorphometrical Study of Intestine in Shirbot (Barbus grypus

نویسندگان [English]

  • H. Morovvati 1
  • Mehdi Hadi Jafari 2
  • M Khaksar 3
  • M. Mesbah 4
1 Tehran University, Tehran, Iran
2 Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Chamran University, Ahwaz, Iran
4 Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

In the fish, intestine has different length according to the type of die. Since Barbusgrypus has an omnivorous diet which it’s the abundant and native fish in Khuzestan. Intestinal structures in these fishes are different from diet of carnivorous. Recognition histology of the intestine in this fish can help to feed and nutritional requirement for the development of upbringing of this fish.In this study, 10 Shirbot with average weight 354.25±60.52 g and mean length of 36.25±4.16cm was chosen and after the easy drawing, the intestine are removed and the section of paraffin embedding and stained by routine histological was done about it. With Dino lite lenses and Dino capture software various parts was measured and then data were analyzedwith SPSS software and with p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histologic
  • Histomorphometry
  • Intestine
  • Shirbot