بررسی زیست­ سازگاری سلول­های استرومایی مغز استخوان در همکنشی با داربست کیتوسان- پلی­ اتیلن اکساید

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه آناتومی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

مطالعات متعددی در زمینه دستیابی به داربستی زیست تخریب­پذیر به همراه سلول­های بنیادی انجام شده است. هدف از این تحقیق ارائه داربست زیست تخریب­پذیر کیتوسان Cs))–پلی­ اتیلن اکساید (PEO)با بررسی توانایی رشد، تکثیر، عدم تمایز و مرگ سلولی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان (BMSCs) بر روی آن بوده است. ابتدا ساخت داربست Cs/PEOبه نسبت 3 به 1انجام شد. این داربست یا اسکافولد در پلیت 24 خانه­ای پوشش داده شده با ژلاتین 1% قرار گرفته و استریل شد. سلول­های BMSCsاز مغز استخوان ران موش­های صحرایی بالغ استخراج و پس از سه مرحله پاساژ در خانه­های خالی پلیت به عنوان گروه شاهد، در خانه­های ژلاتینی به عنوان گروه ژلاتین و همچنین بر روی داربست به عنوان گروه تجربی کشت داده شد. میزان تکثیر، عدم تمایز و سلول­های در حال مرگ در طی روزهای دوم، چهارم و ششم در پلیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مورفولوژی سلول­ها بر روی داربست حفظ شده و مشابه گروه شاهد بود. میزان تکثیر سلول­ها روی داربست در روزهای متوالی افزایش یافته و مشابه گروه شاهد بود. یافته­ها نشان داد درصد تمایز سلول­های BMSCsو درصد میزان مرگ سلولی نیز در سلو­ل­های کشت شده روی داربست در پایان روز ششم مشابه گروه شاهد بود. نتیجه­ گیری نهایی نشان داد تکثیر، عدم تمایز و عدم مرگ سلول­های BMSCsروی داربست Cs/PEOزیست تخریب­پذیر منجر به ارائه مدلی از داربست گردید، که می­تواند در مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study Biocompatibility Bone Marrow Stromal Cells by Interactivity Scaffold of Chitosan/Poly Ethylene Oxide 

چکیده [English]

Several studies have been performed to achieve a BioCompatibility scaffold with stem cells. The aim of this study was to present biodegradable scaffold of chitosan (Cs)/poly ethylene oxide (PEO) and studies to evaluate the ability of growing, proliferation, undifferetation and cell death of bone marrow stromal cells (BMSCs) on them. At first, Cs/PEO scaffold made in 3, 1 ratio. This scaffold lies on 1% gelatin at 24 plates and then sterilized. BMSCs extract from adult rats femur and after three passages were implated in the empty house plate as control BMSCs and also on scaffold. The rate of cell proliferation, undifferentiation, and cell death were studied at two, four and six days after 3rd passage in plate. The results showed that the morphology of cells maintained on Cs/PEO scaffold and was simiar to control group. Studies showed that the percentage of differentiation of BMSCs and cell death on scaffold of six day was similar to control. Proliferation, undifferentiation and cell death of BMSCs on biodegradable Cs/PEO scaffold result a model of scaffold that can be used in tissue engineering and cell therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitosan
  • Poly ethylene oxide
  • scaffold
  • BMSCs