مطالعه هیستوژنز کلیه متانفروز در جنین بز

نویسنده

گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تمایز نفرون و سایر ساختارهای کلیه متانفروز در جنین بز بود. مطالعه حاضر از نوع توصیفی آزمایشگاهی بوده و در مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد. طبق فرمول تخمین سن در جنین بز، سن تقریبی جنین‌ها محاسبه گردید. با احتساب سن جنین­ها در 4 گروه 25 تایی تقسیم شدند. گروه اول 60-38 روزگی، گروه دوم 90-61 روزگی، گروه سوم 120-91 روزگی و گروه چهارم 150-121 روزگی از آبستنی بود. جهت بررسی تمایز بافت متانفروز بعد از کالبد گشایی از محوطه بطنی جنین­ها، ساختار کلیه از بدن جنین جداسازی شد. نمونه­های جداشده در محلول فرمالین 10 درصد بافر قرار گرفتند و بعد از طی مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، زیر میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها در میان گروه‌ها از آزمون واریانس یک طرفه (ANOVA)و به دنبال آن تست­های مقایسه‌ای چندگانه توکی با بهره‌گیری از نرم افزار 10SPSSاستفاده شد. از نتایج بدست آمده از میانگین طول جنین­ها اختلاف معنی­داری بین 4 گروه از 38 روزگی تا زمان تولد وجود داشت (05/0 >p). همچنین این اختلاف بطور معنی­دار در میانگین وزن جنین­ها نیز وجود داشتاز نتایج بدست آمده از میانگین پارامترهای کمی طول، عرض، ضخامت و وزن کلیه متانفروز چپ و راست جنین بز بین گروه­ها در مقطع سنی مختلف، اختلاف معنی داری مشاهده شد (p. اما این اختلاف پارامترها بین کلیه چپ و راست معنی­دار نبود. الگوی پیدایش و رشد گلومرول از مرحله وزیکول نفروژنیک تا گلومرول نهایی مشابه با نمونه جنین انسانی بود. بدین صورت که گلومرول جهت بلوغ بایستی مراحل تکامل خود را از سطح قشر کلیه به سمت عمق قشر کلیه متانفریک طی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histogenesis Study of Metanephros Kidney in Goat Fetus

چکیده [English]

The aim ofthis study was to investigate the differentiation of nephron and other structures of metanephric kidney in goat fetuses. The study was descriptive which was conducted in 2013 at the Islamic Azad University of Tabriz. The approximate age of the embryos was determined based on the formula presented by Gal et al (1994) in order to estimate the age of the goat fetus. Taking into account the age of the fetus, they were divided into 4 groups of 25 fetuses in each. The first, second, third, and fourth groups were on 38-60, 61-90, 91-120, and 121-150 days of pregnancy, respectively. The kidneys of the fetus were isolated following autopsy of the baby's abdominal cavity in order to examine the metanephros tissue differentiation. Isolated samples were placed in 10% buffered formalin solution. They were examined under the optical microscope after the preparing of tissue sections. Data analysis among the groups was conducted using ANOVA and Tukey's multiple comparison tests as well as SPSS 10 software. According to the results there was a significant difference between the four groups since 30-days old until birth in terms of the mean length (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goat
  • fetus
  • Histogenesis
  • Metanephros