اثر عصاره­ ی آبی گل گاوزبان (Anchusa italica) بر روی سقط جنین در موش­ های سوری ماده نژاد ویستار

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

گیاه گاوزبان با نام علمی Anchusa italicaمتعلق به تیره بوراژیناسه می­باشد. این گیاهان دارای ترکیبات اسید چرب و روغن­های دانه­ای و ترکیبات شیمیایی هستند.هرگونه خونریزی رحمی همراه با دهانه رحمی بسته و ترشحات خونی در نیمه اول حاملگی، تهدید به سقط نامیده می­شود که در 50% موارد منجر به سقط جنین میگردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی گل­گاوزبان بر روی سقط جنین و پارامترهای مرتبط می­باشد. دراین مطالعه آزمایشگاهی، 30 سرموش صحرایی ماده نژاد ویستار پس ازجفت­گیری و مشاهده پلاک واژنی به طور تصادفی به 5 گروه شامل یک گروه شاهد دریافت­کنندهسرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی و 4 گروه تیماردریافت­ کننده عصاره­ی آبی گل­گاوزبان با غلظت­های100، 200، 300 و 400میلی­گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند. تزریقاتپس از روز 7 بارداری به مدت 5 روز بصورت روزانه انجام و در روز 16 حاملگی عمل سزارین انجام شد. تعداد جنین­های جذب شده شمارش و به عنوان سقط در نظر گرفته شد و نتایج حاصله با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­ دهد که تزریق عصاره گل­ گاوزبان بر تعداد جنین جذب­ شده اثرگذار بوده ودارای اختلاف آماری معنادار می­باشد (05/0>p). تزریق عصاره گل­گاوزبان بر تعداد جنین تشکیل شده اثرگذار بوده و اختلاف آماری آن معنادار می­باشد (05/0>p). تزریق عصاره گل­گاوزبان بر تعداد جنین سالم مشاهده شده اثر گذار بوده است و اختلاف آماری معنادار می­باشد (05/0>p). یافته­های حاصل از پژوهش نشان می­دهد که عصاره آبی­گاوزبان بر تعداد جنین جذب شده، تعداد جنین تشکیل شده و تعداد جنین سالم مشاهده شده اثرگذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect ofAqueous Extract of Borage (Anchusa italica) on Abortion in Syrian Mice FemaleWistar

چکیده [English]

Borage(Anchusa italica) belongs to the Boragynaceae Family. These plants contain fatty acids, seed oils, and chemical compounds.Any uterine bleeding associated with closed uterine cervix and bloody discharge in the first half of pregnancy is called a threatened to abortion, and in 50% of cases results in abortion.In this study, 30 female Wistar rats after mating and pregnancy that identified by vaginal plagues, were randomly divided into 5 groups:Acontrol group received normal saline intraperitoneally and 4 treatment groups receiving aqueous extract of borage with concentrations of 100, 200, 300 and 400 mg/kg.Injection for 5 days after day 7 of pregnancy was donedaily, and cesarean section was performed on day 16 of pregnancy.The number of absorbed embryos was considered as the abortionThe resultswere analyzedusingSPSS software.The resultsof the study showed that injections of extracts of borage effected on a number of absorbed embryos and the difference is statistically significant (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anchusa italic
  • absorbed embryos
  • formed embryos
  • healthyembryos