اثر عصاره هیدروالکلی بابونه گاوی (Tanacetum parthenium) بر هورمون­ های جنسی موش سوری نرنژاد NMRI

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

امروزه عصاره گیاه بابونه گاوی (Tanacetumparthenium)به صورت قطره یا قرص در داروخانه­ها موجود است و در درمان بسیاری از بیماری­ها به ویژه میگرن کاربرد وسیعی دارد. از اینرو مطالعه اثرات عصاره هیدروالکلی این گیاه بر هورمون­های جنسی مردانه ضروری به نظر می­رسد. در این مطالعه تجربی، 30 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر با وزن تقریبی40-35 گرم در پنج گروه 6 تایی به مدت 14 روز مـورد آزمایش قرار گرفتند. گروه­ها شامل کنترل، شاهد که حلال (آب مقطر) دریافت کردندوگروه­های تجربی دریافت کننده دوزهای 50، 100 و 150 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدناز عصاره هیدروالکلی تاناستوم پارتنیوم به صورت درون صفاقی بودند. پس از آخرین تزریق، موش­ها تشریح شده، نمونه خونی از قلب گرفته شد و میزانهورمون­های تستوسترون، دی هیدرو تستوسترون،FSH وLHبا روش ELISAاندازه­ گیری شد. به منظور بررسی­های آماری از تست ANOVAیکطرفه استفاده شد.سطوح سرمی تستوسترون، دی هیدروتستوسترون و هورمون ­های هیپوفیزیFSHوLH در بیشتر گروه ­های تجربی کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد. عصاره هیدروالکلی بابونه گاوی سبب کاهش هورمون­های گنادوتروپین و تستوسترون می­شود، لذا مصرف داز مدت آن باید با احتیاط صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Tanacetum parthenium hydroalchoholic Extract on the Sex Hormones of NMRI Mouse

نویسنده [English]

  • Mina Ramezani 2
چکیده [English]

Nowadays Tanacetum Parthenium extract is available in pharmacies as tablet, capsule, or liquid forms and has extensive usage in the treatment of many illness specially migraine. Therefore, study the effects of hydro-alcoholic extract of Tanacetum Parthenium on spermatogenesis and male sex hormones is necessary.  In this experimental study, 30 male NMRI mice weighing about 35±40 g were divided into five groups of six. The control group received nothing, the sham group received distilled water, and the experimental groups received 50, 100, and 150 mg/kg b.w. hydro-alcoholic extract of Tanacetum parthenium intraperitoneally. The experiment period was 14 days. After the last injection, mice were sacrificed and blood samples were collected from cardiac for hormonal assayby ELISA method. Data analyzed using one way ANOVA. In this study testosterone,dihydrotestosterone, follicle-stimulating hormone (FSH), and luteinizing hormone (LH) levels in most of doses showed a significant decrease compared to the control group. Hydro-alcoholic extract of Tanacetum parthenium cause a significant decrease on plasma level of testosterone, dihydrotestosterone, FSH and LH.Therefore, in chronic consumption it should be used with caution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tanacetum parthenium
  • Dihydrotestosterone
  • Testosterone
  • gonadotropins
  • Mouse