اثر عصاره گیاه آلوئه ورا بر بافت تخمدان در رت­های تیمار شده با پاراکوات

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران

چکیده

تحقیقات نشان می­دهد که عصاره آلوئه­ورا می­تواند عملکردهای فیزیولوژی تولیدمثلی جانوران را تحت تاثیر قرار دهد. علف­کش پاراکوات سمی قوی است که از طریق تنفس،گوارش و پوست جذب می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر عصاره گیاه آلوئه­ورا بر بافت تخمدان در رت­های تیمار شده با پاراکوات است.72 سر رت ماده به 9 گروه 8تایی در قالب گروه­های کنترل، شاهد ­و تجربی­1 تا 7 تقسیم شدند. کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد. شاهد­ فقط سرم فیزیولوژی دریافت ­کردند. تجربی1 تا 3 مقادیر 10، 20 و 40 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره و تجربی4، 4 میلی­گرم بر کیلوگرم پاراکوات و تجربی 5 تا 7 مقادیر 10، 20 و 40 میلی­گرم عصاره و 4 میلی­گرم بر کیلوگرم پاراکوات دریافت کردند. نتایج نشان داد که درگروه تجربی 4 تعداد فولیکول­های بدوی، اولیه و ثانویه کاهش و در گروه تجربی 2 افزایش معنی­دار نسبت به گروه کنترل داشته است. فولیکول­های آترزی در گروه تجربی 4 افزایش معنی­داری نسبت به سایر گروه­ها (05/0>p) نشان داد. همچنین تعداد فولیکول­های گراف و جسم زرد در گروه­های تجربی 4، 5، 6 و 7 کاهش معنی­داری در مقایسه با گروه کنترل در سطح (05/0>p) داشت. غلظت هورمون­های جنسی در گروه تجربی 4 کاهش معنی­داری در مقایسه با گروه­های تجربی 1، 2، 3، شاهد و کنترل از خود نشان داد. پاراکوات می­تواند برمیزان ترشح هورمون­های جنسی اثرات سوء داشته و آلوئه­ورا قادر است باعث کاهش اثرات منفی پاراکوات شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aloe Vera Extract on the Ovary Tissue of Rats Treated with Paraquat

چکیده [English]

Studies show that Aloe Vera extract can affect the animals reproductive physiological functions. Paraquat is a strong herbicide which is absorbed through respiration, digestion and skin. The purpose of this study was to evaluate the effect of aloe vera extract on the ovary tissue of rats treated with paraquat. 72 female rats were divided into nine groups of control, sham groups and seven experimental groups. Control group received nothing. Sham group just received serum. Experimental groups 1 to 3 received 10, 20 and 40 mg / KgB.W. of aloe vera extract. The fourth experimental group received 4 mg/KgB.W. of paraquat. The experimental groups 5 to 7 received 10, 20 and 40 mg / KgB.W. of aloe vera extract and 4 mg / Kg of paraquat. The results show that the number of initial, primitive, and secondary follicles reduced in experimental group 4 but increased significantly in the second experimental group compared with control groups. Atresia follicles increased significantly in the fourth experimental groups compared with the other groups (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • aloe vera
  • Paraquat
  • Rats
  • Ovary tissue