ارزیابی اثر سمیت سلولی گیاهان Elatostema umbellatumوPilea microphyllaبا استفاده از روش سنجش میزان کشندگی میگوی آب شور

نویسندگان

1 آزمایشگاه تخصصی بیوتکنولوژی صنعتی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه علوم مالزی، جزیره پینانگ، مالزی

2 گروه صنایع غذایی، دانشکده تکنولوژی صنعتی، دانشگاه علوم مالزی، جزیره پینانگ، مالزی

3 آزمایشگاه شیمی گیاهی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه علوم مالزی، جزیره پینانگ، مالزی

4 گروه آناتومی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گونه­های Elatostemaumbellatumو Pileamicrophyllaدو جنس از خانواده گزنه (Urticaceae)هستند که در منطقه جنوب شرقی آسیا به خصوص مالزی یافت می گردند. در این مطالعه اثر سمیت سلولی این دو گونه به روش آزمون سمیت میگوی آب شور (Brine shrimp cytotoxicity assay) مورد بررسی گردید که تا کنون مورد مطالعه سیتوتوکسیک قرار نگرفته ­اند.پس از شناسایی و جمع­آوری دو گیاه مذکور، عصاره­ های الکلی آن­ها به منظور آزمون غربال گیری از آزمون Brine Shrimp Cytotoxicity Bioassayمورد استفاده قرار گرفت که به اثرات و تعیین میزان سیتوتوکسیک بر علیه لارو آرتمیا سالینا می­پردازد.عصاره CEPM II(عصاره کلروفورمی از روش دوم استخراج) از گیاه P. microphyllaو عصاره MEEU II(عصاره متانولی از روش دوّم استخراج) از گیاهE. umbellatumکمترین میزان های LC50به ترتیب 70/46 و 62/57 میکروگرم بر میلی لیتر و پس از آن عصاره HEPM I(عصاره هگزان از روش اوّل استخراج) از گیاهP. microphyllaبالاترین میزان LC50(5742 میکروگرم بر میلی ­لیتر) را نشان دادند.همچنین می­توان نتیجه گرفت که روش دوّم عصاره گیری با استفاده از فانل جداکننده کارایی به مراتب بیشتری نسبت به روش اوّل عصاره­ گیری داشته است.در کل عصاره­های E. umbellatum، اثرات کشنده­تری بر روی لارو میگوی آب شور از خود نشان دادندهرچند هر دو جنس می توانند به عنوان گیاهان دارای سیتوتوکسیک مثبت جهت آزمون­های اختصاصی­ تر شامل آنتی کنسر و آنتی تومور قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Cytotoxicity Activity of Elatostema umbellatum and Pileamicropylla using the Brine Shrimp Lethality Assay

چکیده [English]

Elatostema umbellatum and Pilea microphyllaare two different genuses from the nettle family, Urticaceae which are found in the tropical climate of Southeast Asia, especially in Malaysia. The cytotoxic effects of these two species were investigated by the brine shrimp lethality assay. The main purpose of this study was to evaluate the cytotoxic effects of these plants which naturally grow wild in Malaysia and has not been focused on cytotoxicity activity.Brine shrimp lethality assay was selected due to determine the cytotoxic activity against larvae of Artemiasalina.Two out of sixteen extracts namely CEPM II (chloroform extract of P. microphylla from extraction method II) and MEEU II (methanol extract of E. umbellatum from extraction method II) showed low LC50 values at 46.70µg/mL and 57.62 µg/mL, respectively. However, HEPM I (hexane extract of P. microphylla from extraction method I) showed the highest LC50 value (5742 µg/mL). Also it can be concluded that the extraction method which using separatory funnel performance was much better than the first method of extraction using only Soxhlet.Generally, crude extracts from E. umbellatum were showed higher cytotoxicity activity. Although both plants can be used as the potent cytotoxic plants for more specific tests such as anticancer activity.       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxicity activity
  • Elatostema umbellatumPilea microphylla
  • Larvae of Artemia salina