هیستوپاتولوژی و اثرات ضدسرطانی نانوذره­ی نقره در بستر ژلاتین بر سرطان تخمدان موش صحرایی ماده نژاد ویستار

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

سرطان تخمدان یکی از شایعترین سرطان­های موجود در زنان می­باشد و با اینکه شیوع چندانی ندارد اما یکی از عوامل مهم مرگ و میر در زنان به شمار می­رود. یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر درمان سرطان قرار دارد عدم وجود داروهای فعال و موثر و همچنین ایجاد مقاومت دارویی نسبت به داروهای موجود می باشد. نانوذرات یکی از شناخته­شده­ترین موادی­اند که خواص ضدسرطانی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.از بین این نانوذرات،نانوذره­ی نقره با دارابودن خواص ضدمیکروبی بسیار قوی مقبولیت بالایی در پزشکی و دندان پزشکی دارد. مطالعه­ی حاضر به منظور بررسی اثرات سایتوتوکسیک نانوذره­ی نقره بر بستر ژلاتین بر سرطان تخمدان القا شده توسط DMBAبر موش ماده­ی صحرایی نژاد ویستار صورت گرفته است. در این پژوهش از موش­های صحرایی ماده نژاد ویستار استفاده شد.حیوانات به 6 گروه تقسیم شدند: گروه اول گروه نرمال بود. گروه دوم فقط تزریق(DMBA)7,12 Dimethyl bebz(a)anthracene  را داشتند. گروه سوم تحت تزریق DMBA+Salineواقع شدند و گروه­های بعد مورد تزریق مقادیر مختلف نانوذره­ی نقره بر بستر ژلاتین قرار گرفتند. به منظور القای سرطان از DMBAاستفاده شد که مستقیما به داخل تخمدان حیوان تزریق گردید. در این تحقیق خصوصیات هیستوپاتولوژیکی تخمدان در تمام گروه­های آزمایشی مورد سنجش و بررسی قرار گرفت و در انتها اطلاعات جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS16  و آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شد. در این پژوهش نانوذره­ی نقره بر سلول­های سرطانی دارای اثرات سمیت قابل توجهی بود. در برش­های میکروسکوپی بافت تخمدان در گروه­های دریافت کننده غلظت­های مختلف نانوذره­ی نقره بر بستر ژلاتین انسجام بافتی بیشتر، رشد فولیکول­ها تا اندازه ای نسبت به گروه DMBAکمتر و جسم زرد بیشتری دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathology and Anti-cancer Effects of Silver Nanoparticles on the Gelatin Substrate in Ovarian Cancer Induced by DMBA in Female Wistar Rats

چکیده [English]

Ovarian cancer is one of the commonest cancers among the woman. Although not common, but one of the main causes of death in woman is considered.one of the main problem in the treatment of cancer is the lack of active drugs and effective drugs, and drug resistance to the drugs available. Nanoparticles are one of the most well-known nanomaterials that have been studied for their anticancer properties. Among these nanoparticles, silver nanoparticles having very strong antimicrobial properties in medical and dental acceptility are high. Thus, the present study was carried out to study the cytotoxic effects of silver nanoparticles on the glycine substrate on ovarian cancer induced by DMBA in female wistar rats. In this study, female wistar rats were used .Animals were divided into 6 groups. The first group was the control group. The second group only injected by DMBA respectively. Third group treated with injection of DMBA+Salin and other groups treated injection of different doses of silver nanoparticles on the glycine substrates to induced cancer,7,12 dimethyl benza anthracen was directly injected in to ovary. In this study the weight of ovaries and ovarian histopathological features in all experimental groups were measured and evaluated and finally, data collected using 16 spss software and one way ANOVA were analyzed. The tumor weight in the group receiving the nanoparticle fell sharply. In fact, the silver nanoparticles were significantly positive effects on cancer cells. The microscopic section of luteinizing and follicle improved in the group receiving the silver nanoparticles on the glycine substrate was observed. This study confirms the positive effect of the silver nanoparticle on glycine substrate in treating the ovary cancer and destroying cancer cells, although more studies are needed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian cancer
  • silver nanoparticle
  • Rat
  • DMBA