بررسی تغییرات شاخص­های بیوشیمیایی در ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus) با فولیکول­های طبیعی و آترتیک

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در راستای بهبود کیفیت و کارایی محصول خاویار در مزارع پرورشی ماهیان خاویاری ارزیابی درست و صحیح مرحله رسیدگی جنسی تخمدانی اجتناب ناپذیر است، همچنین برای نیل به این منظور باید از برداشت ماهیان ماده ای که فولیکول های تخمدانی در مرحله آترزی قرار دارند اجتناب شود. در این مطالعه تعیین فولیکولهای تخمدانی در حال آترزی با استفاده از سطوح هورمون های جنسی و پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما انجام گرفت. برای این منظور پس از سوندزنی، 10 عدد ماهی که فولیکولهای تخمدانی در حال جذب در آنها مشاهده شده بود، مورد انتخاب قرار گرفتند. میزان غلظت تستوسترون و استرادیول در تاس­ماهیان استرلیاد که در مرحله آترزی بودند به طرز معنی داری در مقایسه با ماهیانی که فولیکولهای تخمدانی آنها از وضعیت طبیعی برخوردار بودند پایینتر بود. در پارامترهای بیوشیمیایی پلاسما نیز تری گلیسرید، کلسترول و کلسیم کاهش معنیداری در ماهیان ماده دارای فولیکولهای آترتیک در مقایسه با ماهیان دارای تخمدان طبیعی نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که بررسی تغییرات بیوشیمیایی و هورمونی ناشی از آترزی فولیکول میتواند به صورت موفقیت آمیزی در تفکیک فولیکولهای تخمدانی آترتیک از فولیکولهای طبیعی به عنوان جایگزینی برای شیوه تهاجمی بیوپسی در ماهی استرلیاد به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Biochemical Parameters in Sterlet, Acipenser ruthenus with Normal and Atretic Follicles

چکیده [English]

In order to improve the quality and efficiency of caviar crop from sturgeon as assessment of ovarian maturation stage is inevitable;also it should be avoided from capture of fish at stage of follicular atresia.In this study determination of atretic follicle in ovary was done by evaluation of blood steroid level and biochemical parameters. After catheterization, 10 fish that follicles in reabsorption stage were seen in their ovaries were selected for further analysis. Blood testosterone and estradiol values were significantly lower in A. ruthenusthat containing atretic follicle in their ovaries in compare to control. Blood biochemical parameters including, triglyceride, cholesterol and calcium were also lower in fish with atretic follicles in their ovary in compare to control. Our findings showed that biochemical and hormonal changes caused by follicular atresia could be used successfully to distinguish atretic follicles from normal follicles in A. ruthenusto replace biopsy as an invasive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • Sex steroids
  • Biochemical parameters
  • atresia