بررسی  اثر حفاظتی ویتامین Cبر بافت و عملکرد کبد نوزادان ماده موش­های صحرائی تیمار شده با استات سرب

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران

چکیده

به علت اهمیت نقش کبد در بدن و وجود داشتن مقادیر بالای سرب در محیط، این مطالعه با هدف بررسی میزان اثر حفاظتی ویتامینC بر روی فعالیت آنزیم­های کبدی، شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز  (AST)، آلکالین فسفاتاز(ALP) و برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون مانند پروتئین و آلبومین انجام گرفت. در این تحقیق اثرات حفاظتی ویتامینC بر پیشگیری مسمومیت ناشی از مصرف استات سرب بر روی 48 سر موش صحرایی حامله نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفت و فاکتورهای عملکردی کبد شاملALTASTALP، آلبومین و پروتئین تام و همچنین تغییرات بافتی کبد مورد ارزیابی قرار گرفت.موش های صحرایی حامله مورد استفاده در این تحقیق به 6 گروه کلی تقسیم شدند که عبارتند ازگروه کنترل: هیچ تیمار دارویی دریافت نکردگروه شاهد: 2/0 میلی لیتر آب مقطر روزانه به مدت 42 روز دریافت کردگروه تجربی 1:  500میلی­گرم بر کیلوگرم ویتامینC روزانه به صورت گاواژ به مدت 42 روز دریافت کردگروه تجربی 2:  100 میلی­گرم بر کیلوگرماستات سرب روزانه به صورت گاواژ به مدت 42 روز دریافت کردگروه تجربی 3: ابتدا250 میلی­گرم بر کیلوگرمویتامین Cروزانه به صورت گاواژ به مدت 21 روز در شرایط غیرحامله دریافت کرد و بعد از 21 روز استات سرب را به مقدار100 میلی­گرم بر کیلوگرمروزانه به صورت گاواژ در شرایط حاملگی به منظور ایجاد مسمومیت به مدت 21 روز دریافت کردگروه تجربی 4: ابتدا500میلی­گرم بر کیلوگرمویتامینC روزانه به صورت گاواژ در شرایط غیرحامله به مدت 21 روز دریافت کرد و بعد از 21 روز استات سرب را به مقدار100 میلی­گرم بر کیلوگرمروزانه به صورت گاواژ در شرایط حاملگی به منظور ایجاد مسمومیت به مدت 21 روز دریافت کردگروه­های آزمایش در پایان روز چهل و دوم، خون گیری از بطن چپ قلب انجام گرفت و غلظت ALTASTALP، آلبومین و پروتئین تام سرم خون اندازه گیری شد. همچنین پس از خارج کردن کبد و توزین آن مقاطع بافتی تهیه و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. تغییرات وزن بدن و کبد در گروه های تجربینسبت به کنترل معنادار نبود. میزان تغییرات آنزیم­های ASTALTALP، پروتئین تام و آلبومین در گروه های تجربی دریافت کننده استات سرب نسبت به گروه تیمار شده با ویتامین Cبه تنهایی اختلاف معنی داری در سطح 05/0≥Pمشاهده شد.نتایج آزمایش­های بیوشیمیایی و هیستولوژی در این تحقیق نشان داد ویتامین Cکبد را در برابر مسمومیت ناشی از استات سرب محافظت می کند و اثرات مسمومیت­زایی استات سرب را کاهش می­دهد. احتمالاً اثرات حفاظتی این ماده به ترکیبات آنتی اکسیدانی و فنلی آن وابسته است هرچند مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protective Effect of Vitamin C on Liver Tissue and Function in Female Newborns from the Mothers Treated with Lead Acetate

چکیده [English]

Vitamin C is a simple compound of 6 carbons and it can be found in vegetable foods, and it has important roles in the body. Lead is one of the heavy metals and basic elements of igneous rocks of earth crust. Lead is produced from lead filtration but the machines is taking into account from important resources lead production in cities. This material is absorbed by respiratory system, digestive system, and skin. This study due to the importance of liver role in the body and having high rates of lead in environment, by the aim of reviewing protection effect of Vitamin C on the activity of liver enzyme, such as Alanine Transaminase (ALT), Aspartate Transaminase (AST), Alkaline Phosphate (ALP), and the some biomechanical factors of blood like protein and albumin is done. The rats which fed and curry with acetate is done. In this study, 48 male rats (Wistar strain) from the mothers which classified and fed with specified doses, and found in experiment groups 3 and 4, at first 100 mg/kg lead acetate and to the order 500, 250 mg/kg vitamin C was found in pregnant period, and were divided into 6 group of 8th. Control group did not administrated by any drugs and sham group was found distilled water (as a solvent). The drugs is given to the mothers in all period of pregnant as edible. After ending the pregnancy period and in 22th days, the blood sampling was done. The time of test is accounted 42 days (control groups, sham, experiment 1,2,21 days and experiment group 3,4,42 days.).The evaluation of level rate of enzyme plasma ALP, ALT, ASP, albumin, protein was done diagnosis kits of Pars Azmoon Company by RA-1000 machine. Also, histology review was done by staining Hematoxylin – Eosin. The results which received from the tests were analyzed by statistical analysis of Tukey Tests, ANOVA Test and T-Test.The comparison of statistical test results from larvae weight is indicated that experiment groups which received different rates of drug rather than control group showed significant reduction in the level of P≤ 0.05, and among experiment which received different dose of drug and control group, there was seen significant increase in liver enzyme, ALT, ALP, AST... In a manner that in maximum receiver of drug was seen significant increasing rather than control group. Also, the results show that the changes in liver weight and the rate of albumin and protein serum in experiment groups of drug receiver from control group is not significant. In tissue samples produced by increasing rate of drug, was seen more necrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead acetate
  • vitamin C
  • liver